Door op 3 november 2016

Vragen aan college over ondersteuning mantelzorgers

Verschillende keren is in de commissie en in de gemeenteraad gesproken over informatie voor en ondersteuning van mantelzorgers in Enschede. Het gaat hier om zorg voor een kwetsbare groep burgers. Het blijkt, ook uit signalen vanuit het Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden Enschede, voor mantelzorgers nog altijd moeilijk om als cliënt voldoende informatie te krijgen. Goede en brede voorlichting over de diverse vormen van ondersteuning van mantelzorgers is essentieel.

De gemeentelijke website www.enschede.nl/mantelzorg geeft deze informatie onvoldoende. Voor ondersteuning worden mantelzorgers doorverwezen naar de wijkcoach. In de praktijk krijgen mantelzorgers te maken met verschillende instanties. Onduidelijk is hoe en door wie de professionele begeleiding van zorgvrijwilligers in 2017 zal plaatsvinden. De hierbij betrokken organisaties, zoals Stichting informele Zorg Twente en vrijwilligersorganisatie M-pact, weten het ook nog niet.

Voor de PvdA was deze onduidelijkheid aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Deze vragen heb ik op 2 november ingediend. De vragen luiden als volgt:
1.
Welke voornemens zijn er met betrekking tot concreet beleid in 2017, met name wat betreft de informatie voor mantelzorgers over ondersteuningsmogelijkheden?
2.
In hoeverre worden de ervaringen van de wijkteams en van het SIZT hierin betrokken?

We wachten nu eerst de antwoorden van het college af. Ik houd u op de hoogte.