Door op 28 september 2016

PvdA verkiezingsprogramma 2018 krijgt vorm

In januari zijn we gestart met een traject waarin we in een losse, wisselende samenstelling spreken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er zijn bijeenkomsten geweest op 4 januari, 26 januari, 23 februari, 16 maart, 4 april, 26 april, 30 mei, 16 juni, 1 juli, 16 augustus en 7 september 2016.

Op 23 maart 2016 is een stuk ‘voortgang verkiezingsprogramma 2018’ besproken in de ledenvergadering van de PvdA-Enschede. Tijdens de verkiezingsprogrammabijeenkomst van 7 september is afgesproken verder te gaan in themagroepen met een thematrekker. De thematrekkers komen weer bijeen op 1 november 2016.

  1. Hoofdlijn

We hebben geïnventariseerd welke thema’s relevant zouden kunnen zijn en afgesproken dat we in het verkiezingsprogramma een lijn zouden aanbrengen die loopt van ons centrale principe van solidariteit naar een algemene analyse van de toestand van Enschede naar standpunten op de verschillende thema’s. Er is te veel polarisatie, een te groot gat tussen arm en rijk. Hierom moeten we besluiten hoe we op allerlei terreinen de solidariteit tussen arm en rijk kunnen versterken.

Allerlei thema’s zijn  de revue gepasseerd: arbeidsmarkt, uitkeringen, economisch beleid, cultuurbeleid, veiligheid, verkeer, openbare ruimte, sociale veiligheid, kennispark, samenwerking in Twente, leefklimaat. De nadruk lag vooral op werk & inkomen, de zorg en ruimtelijke ordening.

  1. Thematrekkers

De lijst hieronder bevat de voorlopige thematrekkers, die de eerste bijeenkomst organiseren. In het overleg in de themagroepen, kunnen we andere thematrekkers worden gekozen.

Duurzaamheid en milieu: Anne Benneker en Rudy Kleine

Onderwijs:

Sport & cultuur: Rianne Bruijs

Leefbaarheid, zorg, welzijn, emancipatie & sociale veiligheid: Rianne Bruijs

Regulering en aanbestedingen zorgveld: Duco Bannink

RO, openbare ruimte & verkeer: Niek Rengers

Werk & sociaaleconomisch beleid: Duco Bannink en René Tenkink

Open wereld, opvang en integratie, ontwikkelingssamenwerking: Frank Halfwerk

Concept en analyse, waaronder selectie hoofdthema’s: Duco Bannink

Inventarisatie deskundigheden ledenbestand: Saskia Voortman

Afstemming met omliggende gemeenten; planning traject verkiezingsprogramma: Saskia Voortman

  1. Planning

Alle themagroepen streven ernaar bijeen te komen voor de herfstvakantie. Op 1 november 2016 is er een overleg van de thematrekkers.

– donderdag 29 september (stadhuis, kamer 82): themagroep duurzaamheid

– woensdag 5 oktober, 20.00, bij Duco Bannink thuis (a.u.b. aanmelden via e-mail): themagroep werk & inkomen

– dinsdag 1 november, 20.00, locatie n.n.b.: thematrekkersoverleg

– de data van de andere themagroepen worden nog bekendgemaakt

De verdere planning is als volgt:

– maart 2017 – afronding ruwe versie

– juni 2017 – compleet eerste concept verkiezingsprogramma

– ledenvergadering juni 2017 – bespreking concept; benoeming schrijfcommissie definitief concept verkiezingsprogramma. De schrijfcommissie bestaat uit 1 raadslid, 1 bestuurslid en ev. 1 à 2 anderen. De schrijfcommissie schrijft de definitieve conceptversie die ter vaststelling wordt voorgelegd in de ledenvergadering van november 2017 en stelt een prioritering van speerpunten voor

– ledenvergadering november 2017 – vaststelling verkiezingsprogramma.

Een uitgebreidere versie van dit artikel kunt u hier lezen.