Door op 16 november 2016

Programmabegroting 2017: bijsturen waar nodig

Waar moet het naar toe met Enschede? Dat is de centrale vraag in de behandeling van de begroting van het gemeentebestuur. Maandag 14 november stond ie op de agenda in de raadsvergadering. De PvdA is kritisch ten aanzien van de getoonde visie. Of meer: het gebrek er aan.

Met een begroting geef je met een soort ‘helicopter view’, een inkijk in wat ons als gemeente te doen staat. En dat is nogal wat. We moeten hard trekken aan onze sociaaleconomische ontwikkeling om te zorgen dat er werk voor zo veel mogelijk mensen is. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat die welvaart eerlijk verdeeld wordt. In Enschede zitten helaas nog veel mensen werkloos thuis, voor wie het perspectief van een nieuw begrotingsjaar van de gemeente helaas nog steeds een nieuw jaar zonder werk is.

Bijsturing gewenst
In de afgelopen periode zijn nogal wat beslissingen genomen die niet hebben uitgepakt zoals ze hadden gemoeten. Op dat moment moet je ook verstandig zijn ze bij te willen sturen. Op het gebied van cultuur, sport en welzijn is de afgelopen tijd echt te veel ingegrepen in negatieve zin.

Soms komt het college daar zelf achter, waar het bijvoorbeeld in zag dat op het gebied van armoedebestrijding er wel weer een tandje bij moest. Daar komt binnenkort bovendien ook nog extra geld van het Rijk bij in de strijd tegen kinderarmoede. Een goede zaak, vooral ook tegen de tweedeling in de samenleving. Maar soms moet de gemeenteraad aan de noodrem trekken.

Zo zijn we vanaf het allereerste moment kritisch geweest over het onderhoud van de openbare ruimte. De voorgestelde bezuiniging destijds was echt te groot, maar dat was lange tijd aan dovemans oren gericht. Gelukkig hadden we deze keer voldoende medestanders om een deel van die bezuiniging terug te draaien.

Voor zwembad De Brug is het terugdraaien van de bezuiniging helaas niet gelukt. De bezuiniging van pakweg een miljoen euro per jaar op de sport betekent sluiting van dit zwembad in Glanerbrug. Als er een goed alternatief voor komt, is dat prima, maar niet eerst het bad sluiten en dan iets nieuws verzinnen. Dat is de verkeerde volgorde. We riepen de raad dan ook op zich uit te spreken dat het bad open blijft tot er iets nieuws is. We zijn erg teleurgesteld in de partijen die dat tegenhielden.

Datzelfde geldt voor het profileren van Enschede als kennisstad. We hebben fantastisch veel kennis in huis en dat moeten we uitdragen. Trots zijn op onze stad en belangrijk dat we dat aan de wereld laten horen. Voor het aantrekken en behouden van talent en banen is dat essentieel, maar de raad wilde daar helaas niet in mee.

Onze motie om nog eens goed te kijken naar geothermie als energiebron is omarmd, daar zijn we erg blij mee.

Controlerende taak van de gemeenteraad
Bij de behandeling van de begroting maakten we ook wat kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de begroting nu wordt samengesteld. Aan het begin van deze periode was het idee om te zorgen voor minder en kleinere stukken. Een mooi streven, maar dat mag niet ten koste gaan van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Nog steeds moet het uitgangspunt zijn dat je in de begroting in één oogopslag kan zien wat onze doelen zijn, wat we daar voor doen en wat het mag kosten.

Die boodschap staat echter niet meer centraal. Het lijkt meer een verzameling wijzigingen en aanpassingen te worden. Dat maakt het voor de buitenstaander niet meer te volgen en het betekent ook dat raadsleden eerst vele oude beleidsstukken opnieuw door moeten worstelen om een goed beeld te krijgen of we de juiste dingen doen op weg naar het juiste doel tegen de juiste kosten.

Als stad hebben we behoefte aan een degelijke visie die ons helpt richting te geven aan waar we als gemeente een positieve bijdrage kunnen leveren. Die visie is geen opeenstapeling van wijzigingen maar een integraal beeld. De samenleving is geen simpele rekensom. Voor het standpunt dat we meer moeten werken vanuit een heldere visie, zoals we bij de Zomernota inbrachten (zie hier)      kregen we ditmaal gelukkig wel meer bijval.