De actie “Geef een prentenboek cadeau”

Door Deniz Dönmez op 30 juni 2020

In Enschede is ongeveer 24%* van de bevolking laaggeletterd. In een gezin waar ouders moeite hebben met taal zijn vaak geen of weinig boeken voor kinderen. De Onderwijsinspectie constateert dat een groeiende groep jongeren laaggeletterd van school af komt. Op dit moment zijn er per jaar ongeveer 3500 leerlingen die de basisschool onvoldoende taalvaardig verlaten. Daarnaast rapporteert de Onderwijsinspectie in haar jaarverslag dat één op de drie basisscholen het onderwijs voor technisch lezen niet op orde heeft.

We hebben de landelijke campagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ in Enschede ondersteund om zo het (voor)leesplezier in heel veel gezinnen te stimuleren. Voor een kind is het ontzettend waardevol om zelf zo’n mooi boek in het bezit te krijgen. Door de donaties en de gedoneerde boeken bij Boekhandel Broekhuis hebben we meer dan 400 Woeste Willem boekjes verzameld! Al deze boekjes komen in samenwerking met de Bibliotheek Enschede, leesbevorderingsproject de VoorleesExpress en M-Pact terecht bij kinderen in taalarme gezinnen. Overweldigend veel mensen hebben gedoneerd en dat is echt geweldig om de betrokkenheid bij dit onderwerp te zien.

Een stevigere aanpak in het tegengaan van laaggeletterdheid in Enschede is waar wij als fractie op inzetten. Wij maken ons grote zorgen over de groeiende groep laaggeletterden. Het is onaanvaardbaar dat de toekomstperspectieven en de zelfredzaamheid van een groeiende groep (jonge) mensen zienderogen slechter wordt. Het wordt dan ook voor kinderen heel moeilijk om een goede start te maken in het onderwijs en in de samenleving.

Wij hebben, in samenwerking met D66 en het CDA, een initiatiefvoorstel ingediend. Na het zomerreces wordt het voorstel behandeld in de raadsvergadering. Het is een voorstel om tot een uitvoeringsplan te komen waar de integrale samenwerking tussen maatschappelijke organisaties centraal staat en waar op alle beleidsterreinen aandacht uit gaat naar laaggeletterdheid. Er wordt gepleit voor een gezinsaanpak, voor een doorgaande lijn, en voor deskundigheidsbevordering in het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Deze actie gaat meer dan 400 gezinnen heel blij maken maar er moet een structureel verschil worden gemaakt. Samen gaan we voor een stad waar iedereen mee kan doen en we gelijke kansen bieden voor ieder kind.

*Van: https://geletterdheidinzicht.nl/

Deniz Dönmez

Deniz Dönmez

Enschede, de stad die mij een gevoel van trots geeft en mij laat zien dat noaberschap een groot goed is. Onze stad waar we met zo veel verschillende mensen samen kunnen leven. We zijn noabers van elkaar en moeten verbinding blijven houden met elkaar, want dat maakt onze stad ook zo mooi. Ik ben Deniz

Meer over Deniz Dönmez