Door op 18 juli 2017

Bijdrage bij de Zomernota

In de aanloop naar de Zomernota trokken we samen met de SP, GroenLinks en EnschedeAnders op om een alternatief scenario voor de financiën in de Zomernota te maken. Dat alternatief presenteerden we afgelopen maandag bij de behandeling van de Zomernota in de raadsvergadering.

Ons alternatieve scenario kon weliswaar op sympathie rekenen, maar niet op voldoende steun. Lees hier de integrale bijdrage, uitgesproken tijdens de raadsvergadering.

Moeilijke keuzes

Als Enschede hebben we door de jaren heen altijd een sober beleid gevoerd in het sociaal domein. Ons beperkt tot de meest noodzakelijke investeringen, met maar beperkt ruimte om een keer wat extra te doen bijvoorbeeld op het gebied van armoedebeleid. Want veel tijd en energie staken we in het op peil houden van onze economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Voor ons als PvdA zijn dat soms moeilijke keuzes, waarvan we de gevolgen in de stad ook zien en voelen. Het is voorzichtig balanceren tussen twee grote opgaven waar allebei meer investeren gerechtvaardigd is.

Transformaties

Met de transities, eigenlijk transformaties, in het sociaal domein hebben we er een belangrijke verantwoordelijkheid bij gekregen. En van links tot rechts hebben we politici horen ageren tegen de budgetkorting die het Rijk met de transities in het sociaal domein meegaf. Deze ligt als een steen op de maag omdat de transities juist van ons vragen eerst flink te investeren alvorens we daar de vruchten van plukken. Investeren in preventie, in het aan zet krijgen van inwoners en problemen integraal vanuit een brede blik bekijken om te zien waar en hoe het beste effectief en efficiënt kan worden ingegrepen. De bezuinigingen op bijvoorbeeld het Loes-loket en de kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding zijn in dat perspectief maar moeilijk te begrijpen. Preventie is dé sleutel tot succesvolle transformatie.

Die transitie is niet gebaat bij nog een flinke bezuiniging en taakstelling. Sterker nog, dat bemoeilijkt juist het maken van een goede ommezwaai. En daar zullen we dan nog vele jaren last van houden. Als we niet willen dat het sociaal domein de komende jaren een steeds grotere hap uit onze begroting neemt, moeten we juist investeren in het welzijn van onze inwoners. En in het systeem waarmee we klaar staan op het moment dat we er voor hen moeten zijn.

Pijn eerlijk verdelen

In ons pakket aan maatregelen, dat we samen met de SP, GroenLinks en EnschedeAnders hebben samengesteld en vervat in een amendement, kiezen we om de pijn te verdelen. Niet rücksichtslos ingrijpen, maar daar wat dat verantwoord is. Ook in bijvoorbeeld infrastructuur, waarvan het College gekozen heeft niet eens maar een voorstel voor versobering te doen. Ja, ook onze keuzes doen op sommige plekken pijn. Maar wel eerlijker verdeeld over hen die nog wel wat kunnen dragen en zij van wie we al heel veel vragen.

Voorzitter, vanwege de tijd kan ik niet op alle details hier ingaan, maar het voorstel waarvan alle raadsleden kennis hebben kunnen nemen, laat zien dat het ook anders kan.

Luisteren naar de stad

En laat ook zien dat we luisteren naar de zorgen van inwoners bijvoorbeeld over het straatbeeld: het onderhoud dat daarvoor nodig is, en de invoering van diftar die op sommige plekken in de stad lijdt tot veel overlast. Dat geldt ook voor cultuur: Al zo’n slag op dat terrein gemaakt, hebben laten zien dat ze veerkrachtig zijn. Maar als we er nog een slag toe dienen, dan past dat niet bij de stad die we willen zijn.

De zorg voor onze inwoners vraagt even een pas op de plaats op sommige andere terreinen. Wat niet betekent dat je niets meer kan doen. Maar er is wel meer focus nodig. Het College stelt extra geld voor een acquisitieteam voor, voor Kennispark, voor internationalisering, voor bereikbaarheid. Het zijn geen maatregelen waar we tegen zijn, maar waarvan we wel vinden dat deze het gevolg moeten zijn van een sterkere focus binnen het economisch beleid. Meer geld is niet automatisch meer effect.

Aanvullende moties en amendementen

Voorzitter, aanvullend hebben we nog een motie en amendement. Zoals u wellicht niet zal verbazen, kiezen we voor het openhouden van zwembad De Brug tot er een alternatief is, voortvloeiend uit de zwembadvisie. Dat zal nog zeker tweeënhalf jaar wachten zijn. Langer kunnen we niet wachten. Want in de aanloop naar het nieuwe schooljaar zoeken clubs, verenigingen en andere gebruikers al naar alternatieven. Voor sommigen is dat alternatief er niet, en betekent het noodgedwongen stoppen. Zowel vanuit het oogpunt van sport en bewegen als de sociale functies van De Brug in Glanerbrug is langer wachten geen optie. Daarom ons initiatief nu, de laatste kans.

Voorzitter, tenslotte willen we afsluiten met een positieve noot. Op de motiemarkt hebben we kennisgenomen van het inspirerende initiatief Over doelen en dromen. Een initiatief gericht op persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 13 tot en met 15 jaar. Belangrijke stappen in een cruciale fase in de ontwikkeling. We vragen het college in een motie te kijken naar de mogelijkheden om dit project te ondersteunen.