Rondkomen met je inkomen

Door Rienke Hofman-Bijlstra op 26 mei 2020

Voor de PvdA moet de focus van het aanstaande rondkomen met je inkomen beleid op het voorkomen en structureel oplossen van armoede en schulden liggen. We moeten dus niet alleen in op het verzachten van de negatieve effecten van armoede. Met alleen een schuldenaanpak en inkomensondersteuning ben je er niet. Het voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede vraagt een gezamenlijke en integrale aanpak. Het raakt vrijwel alle beleidsterreinen waarop we als gemeente actief zijn.

We gaan door met het goede integrale werk, zoals bijvoorbeeld de Pilot Wijkgericht Werken W&I in Noord, Vroeg Eropaf, het Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen en de Maatwerkroute. We zorgen ervoor dat het bereik van de minimaregelingen nog meer stijgt en dat mensen weten waar en bij wie men terecht kan waarvoor door een publieksvriendelijke doelgroep gerichte communicatie aanpak.

Extra aandacht vragen wij voor kinderen in armoede en hun ouders, jongeren met schulden en generationele armoede. Wij gaan voor kansengelijkheid en het bieden van bestaanszekerheid voor iedereen. Wij verwachten brede aandacht voor de genoemde concentratiegebieden zoals bijvoorbeeld Enschede Zuid.

Mensen die lang chronische stress hebben door armoede/schulden problemen, maken andere afwegingen. Zo hebben ze meer moeite om in actie te komen, leven ze veel meer bij de dag en verliezen ze de lange termijndoelen vaak uit het oog. Hierop moet onze ondersteuning aansluiten. Drempels naar hulp moeten worden weggenomen. De PvdA wil mensen in een kwetsbare situatie ontzorgen. Waar wij formulieren van te voren al in kunnen vullen, doen wij dat. Waar wij inwoners kunnen helpen met het invullen van formulieren op papier doen wij dat dichtbij huis. Wanneer het nodig is keren wij de uitkering grotendeels in natura uit.

Niet alleen de armoedepartners moeten werken vanuit één loket, één aanvraagformulier, één huishouden, één plan en dezelfde ruime voorwaarden. Maar ook wij moeten mensen ondersteunen vanuit de een loket benadering. De pilot in Noord waar ik al eerder aan refereerde is daar een mooi voorbeeld van.

Wanneer je het ene loket positioneert bij de wijkwijzer zorg er dan ook voor dat er voldoende professionele ondersteuning is vanuit het welzijnswerk. Plus het welzijnswerk in brede zin op en stel de eis outreachend te werken. Zet ervaringsdeskundigen in. En doe er alles aan om zo vroeg mogelijk bij mensen achter de voordeur te komen. Ze mee te nemen achterop de fiets, het huis uit en te begeleiden om mee te doen, aan de slag te gaan.

Tot slot uitstroom naar werk biedt de grootste kans om uit armoede te geraken. De PvdA vraagt nogmaals aandacht voor het aantrekkelijk maken van werk door de inzet van het vertrouwensexperiment zoals men dat in bvb Utrecht of Tilburg heeft gedaan. Hiermee versimpel je de procedures voor Enschedeërs met een bijstandsuitkering die bijverdienen.

 

 

Rienke Hofman-Bijlstra

Rienke Hofman-Bijlstra

Hallo! Ik ben Rienke Hofman-Bijlstra, 39 jaar, geboren en getogen Enschedese. Mijn wooncarrière ben ik begonnen op de Wesselerbrink, op Het Leunenberg. Om vervolgens mijn blije jeugd in Lonneker door te brengen. Na een flinke uitstap van zo’n 17 jaar naar Amsterdam om te studeren en een verder leven op te bouwen, woon ik samen

Meer over Rienke Hofman-Bijlstra