Door op 23 november 2016

Gewest neemt amendementen PvdA Enschede over

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 november hebben we gesproken over het landelijk verkiezingsprogramma. We zijn in vier groepen uiteen gegaan waarin we diverse onderdelen hebben bediscussieerd. Op basis daarvan hebben we amendementen voorbereid.

Zaterdag 19 november vond het gewestelijk voorcongres plaats. Een groot aantal voorstellen was van onze afdeling afkomstig.

Zo hebben we een amendement ingediend om te bevorderen dat werkzoekenden die in Nederland wonen, in Duitsland en in België gemakkelijker een baan vinden en internationale regelgeving en afspraken hierin geen belemmeringen mogen zijn. Daarnaast hebben we voorstellen gedaan op het gebied van het voorkomen van misbruik maken van stagiaires.
Ook hebben we een regionale tariefdifferentiatie van de kilometerheffing voorgesteld, zodat een rechtvaardigde verdeling van de filekosten is gewaarborgd en voor iedereen in Nederland voorzieningen betaalbaar en bereikbaar blijven.
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het stimuleren van de acceptatie in verenigingen en bedrijven door actieve steun aan allianties als de ‘gay-straight alliances’ te geven.

Alle amendementen van onze afdeling zijn door het gewest aangenomen, waardoor ze rechtsreeks in het stemlokaal terecht zijn gekomen. Daar wordt door de leden bepaald of het nodig is de amendementen in het congres te behandelen. Dat geldt voor amendementen die niet worden overgenomen en waar veel discussie over is.

Hierbij wil ik alle aanwezige leden en voorbereiders van de amendementen bedanken voor hun tijd en inzet. We hebben als afdeling ook aan het gewest laten zien dat de ledendemocratie in Enschede goed werkt en vorm krijgt.