Kansen om je te ontwikkelen

Kinderen moeten de kans hebben hun talenten te ontplooien, ongeacht afkomst en achtergrond. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, verschillende mogelijkheden voor sport en cultuur en goede jeugdzorg. Het is van groot belang dat alle kinderen gestimuleerd worden gebruik te maken van al die mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.

Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van sport en cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Dat is het nog steeds, want sport is belangrijk: voor je gezondheid, om deel te nemen aan de samenleving en voor de gezelligheid. Sport is ook belangrijk om de spelregels van het dagelijks leven te leren, om samen te werken. Cultuur stelt je in staat om je creativiteit en gevoelens te uiten en om ook de drijfveren en motieven van anderen beter te begrijpen.

3.1 Onderwijs

Met onderwijs zorgen we ervoor dat iedereen meedoet. De kansen om je verder te ontwikkelen moeten er voor iedereen zijn. We staan voor een leven lang leren: ook ouderen die extra scholing nodig hebben en bijvoorbeeld voor statushouders moeten daarvoor de kans krijgen. Daarnaast is Enschede met 28.000 studenten een studentenstad en is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat studenten hier met plezier studeren.

 • Alle jongeren moeten een startkwalificatie halen. Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Leerachterstanden en laaggeletterdheid moeten gesignaleerd worden op de basis- en middelbare school, maar ook bij werkgevers, gemeente en andere instanties.
 • Aan het oplossen van leerachterstanden en laaggeletterdheid werken we samen. We maken mogelijk dat iedereen cursussen kan volgen. Wij blijven investeren in schakelklassen en aansluiting op onderwijs of op de arbeidsmarkt daarna.
 • De peuterspeelzalen en kinderopvang vormen samen de voorschoolse voorziening die kinderen tussen 0 en 4 jaar de kans geven zichzelf te ontwikkelen. Dit vindt de PvdA heel belangrijk. Veel kinderen in Enschede maken gebruik van het huidige aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, dit aanbod is van een hoog niveau en daarom blijven we hierin investeren en versterken we dit waar nodig.
 • De PvdA vindt het belangrijk dat er binnen de Integrale Kind Centra (IKC) een hoge mate van ouderbetrokkenheid is waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op niet-schoolse zaken.
 • Zodra statushouders en/of vergunninghouders in Enschede zich in onze stad vestigen, bieden we goede taallessen aan en helpen met het zoeken naar manieren om de taal snel en goed te leren. We vragen van maatschappelijke partners dat ze werkervaringsplaatsen bieden, de gemeente geeft daarin het goede voorbeeld.
 • Het bedrijfsleven en de gemeente zelf moeten voldoende leer-werkplekken aanbieden, ook aan jongeren met een praktijkonderwijsdiploma. Deze werkplekken komen naast de huidige werkplekken, zodat er geen verdringing van arbeid plaats kan vinden. Bij de gemeente moet er ruimte komen voor minimaal dertig werkplekken.

3.1.1 Bibliotheek

In een stad waar bovengemiddeld veel inwoners moeite hebben met lezen en schrijven (ca 16% van de inwoners is laaggeletterd) en waar veel kinderen de basisschool al beginnen met een taalachterstand, is het van groot belang om in te zetten op een integraal taalaanbod van 0 tot 100 jaar. Met als doel dat iedereen de (digitale) basisvaardigheden heeft om volwaardig en zelfstandig mee te doen in de samenleving.

 • De Bibliotheek staat middenin de samenleving en zet in op maatschappelijke vraagstukken samen met lokale partners. De Bibliotheek is belangrijk voor de inwoners op het gebied van participatie en zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Het is een laagdrempelige en toegankelijke plek voor ál haar inwoners voor nonformeel leren, ontmoeting, informatievoorziening en voor cultuur.
 • De bibliotheek van de toekomst heeft een stevige plek in de samenleving. In de verdere ontwikkeling van de bieb gaat het om het mogelijk maken van jezelf ontwikkelen, andere mensen ontmoeten, debatteren en studeren: een innovatief centrum met functies als bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor stad en streek, centrum voor levenslang leren, studieruimte voor studenten, op een centrale goed bereikbare plek midden in de stad.
 • De bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs om het leesplezier en het taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 23 jaar te stimuleren. Ook ondersteunt de bieb de ouders thuis bij een goede leesopvoeding. Projecten zoals ThuisTaal en de VoorleesExpress moeten worden uitgebreid.
 • De bibliotheek is niet alleen een voorziening op een centrale plek in de stad. Ook in de wijken en dorpen moeten bibliotheekvoorzieningen aanwezig zijn, omdat dit lezen en taalontwikkeling stimuleert.
 • Gezien het belang van de bibliotheek voor de ontwikkeling van alle inwoners van Enschede mag er niet op bezuinigd worden en is het streven om meer geld beschikbaar te stellen.
 • We sluiten aan bij de landelijke ambities van de leescoalitie: in 2025 verlaat geen enkel kind meer de basisschool met een leesachterstand en zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.

3.2 Sport

Naast dat het leuk en gezond is om te doen, heeft sport een belangrijke maatschappelijke functie. Het zorgt voor binding in wijken en buurten. Op het sportveld doet het er niet toe waar je vandaan komt of welke achtergrond je hebt. De PvdA vindt het dan ook van belang dat iedereen kan deelnemen, het percentage kinderen dat sport moet verder omhoog.

 • Goede sportvoorzieningen kosten nu eenmaal geld. Een gemeentelijke bijdrage voor voorzieningen is nodig om die betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Ook het stimuleren van gebruik draagt bij aan de betaalbaarheid.
 • In Enschede is een sportbedrijf opgericht om sportverenigingen te ondersteunen. Helaas is de praktijk dat sportverenigingen te weinig profijt hebben bij het nieuwe Sportaal. We willen dat het sportbedrijf weer dienstbaar is aan de wensen en behoeften van de sporters en verenigingen.
 • We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor kinderen maar ook ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan.
 • Enschede maakt heldere keuzes welke accommodaties zij nog wel en niet wil ondersteunen. We zijn voorstander van het handhaven van voorzieningen in de wijk voor scholen, buurtbewoners en organisaties zoals de gymlokalen. Deze locaties zijn goed toegankelijk voor gehandicapten. Deze faciliteiten moeten wel beter gepromoot en benut worden.
 • Niet alleen dragen we zorg voor de accommodaties en voorzieningen waar verenigingen en clubs gebruik van maken, maar ook voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes in de open lucht maar ook buitenfitness in de parken.
 • We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Enschede hun zwemdiploma kunnen halen. Daarnaast moeten ze ook de gelegenheid hebben om regelmatig te blijven zwemmen. Zwembaden moeten toegankelijk zijn, zowel qua locatie als tarief en zowel sportief als recreatief. Het verlagen van tarieven draagt bij aan de aantrekkelijkheid en het gebruik van de zwembaden.
 • Bij de nieuwe financiële steun voor FC Twente hebben we strenge afspraken gemaakt over hoe de club het huishoudboekje weer op orde gaat maken. We zullen de komende jaren streng toezien dat de club zich daaraan houdt. De voetbalclub is een belangrijk uithangbord voor de stad, is een voorbeeld voor de jeugd (denk aan de opkomst van het vrouwenvoetbal) en zorgt voor binding in de regio.

3.3 Cultuur

Cultuur verbindt en verheft en is er voor én door iedereen. Cultuur moet nooit volledig overgegeven worden aan marktwerking, om zo diversiteit te waarborgen. Cultuur is belangrijk voor de economie en op sociaal vlak. De PvdA spant zich in om het huidige cultuuraanbod te behouden en te verstevigen.

 • Evenementen, zowel grote als kleine, en zowel in de binnenstad als in de wijken en dorpen, kunnen op ondersteuning rekenen. Met stimuleringssubsidies en goede ondersteuning kunnen zij een steuntje in de rug krijgen om van hun evenement een blijvend succes te maken. Ook podia in de dorpen, wijken en buurten zijn daarvoor van belang.
 • Er moet meer ondersteuning komen voor culturele activiteiten voor groepen met een sociaaleconomische achterstand en aan sociaal-culturele minderheidsgroepen. Dat moet leiden tot meer diversiteit in zowel het aanbod en het gebruik.
 • Deelname aan het nationale project Cultuureducatie moet worden voortgezet. Dit is belangrijk voor de talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.
 • De ‘grote’ cultuur is erg belangrijk voor de uitstraling van Enschede als cultuurhoofdstad van Twente en draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor wonen als voor werken. We vinden het belangrijk om de bestaande voorzieningen te ondersteunen. Ook moet daarin goede samenwerking met de culturele sector in de regio plaatsvinden.
 • Het Muziekcentrum en Wilminktheater hebben een regionale en nationale functie. Deze moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, ook na de voorstellingen.
 • Versterken van de samenwerking in het Euregiogebied is essentieel. Een intensievere Twents-Duitse samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van muziek heeft meerwaarde. Daar hoort ook een betere afstemming in de programmering tussen de Twentse podia en musea bij, zodat zij meer aanvullend aan elkaar worden.

Snel naar -> Goed werk voor iedereen