Goed werk voor iedereen

Iedereen in Enschede verdient een eerlijke kans op goed werk en een fatsoenlijk inkomen. Werk is de sleutel tot een zeker bestaan, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk ben je in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en je talenten te ontwikkelen. Ook als je geen baan hebt, moeten we er samen voor zorgen dat je volwaardig mee kunt doen: op een manier die het beste bij je past en die je stimuleert je verder te ontwikkelen.

Met de economie van de stad en van Twente gaat het de goede kant op. Helaas lukt het daarbij nog niet voor iedereen goed en passend werk te vinden. Gemeente en werkgevers moeten daarbij zo goed mogelijk samenwerken zodat werkgevers goed en passend werk te bieden hebben. De gemeente ondersteunt daarbij mensen vanuit de bijstand naar deze banen. We zetten in op vast werk voor iedereen en gebruiken de kansen die bij bedrijven ontstaan om mensen aan het werk te helpen.

Om te zorgen dat Enschede en Twente het economisch goed blijven doen en er meer banen komen is het belangrijk dat de stad doorgroeit tot zo’n 180.000 inwoners en zich verder ontwikkelt. Enschede heeft als grootste stad een voortrekkersrol in de regio en Euregio. We willen een aantrekkelijke plek zijn voor innovatieve bedrijven en we zorgen dat er goede, voldoende en betaalbare voorzieningen zijn.

Het binnensingelgebied wordt verder ontwikkeld tot een grootstedelijk centrum van de regio en de binnenstad verstevigt daarmee haar positie als bruisend hart. Zo zorgen we ervoor dat we aantrekkelijk zijn als plek om te wonen en als plek voor bedrijven om zich te vestigen. En dat levert werk op. Goed werk voor iedereen.

4.1 Werkgelegenheid

Iedereen moet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. We investeren in talent en geven mensen de kans zich te ontplooien en ontwikkelen. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en we belonen liever dan we straffen. De Partij van de Arbeid gaat haar best doen om in Enschede de groei van werkgelegenheid te stimuleren. De werkwijze van de bijstand is gericht op de behoeften van mensen en sluit aan bij de kansen die werkgevers kunnen bieden. Voor mensen zonder werk moeten we zorgen dat ze meedoen in onze stad en niet aan de kant staan.

 • In de publieke sector zijn in de afgelopen jaren veel banen verdwenen. Dit terwijl er veel behoefte is aan uitvoering van publieke taken. We creëren 500 nieuwe werkplekken, in het openbaar onderhoud en de zorg. Een deel van die banen creëren we bij de gemeente zelf. De kosten daarvan zijn deels gedekt binnen de WMO en ze vallen deels weg door de besparingen op uitkeringen.
 • We stimuleren dat mensen minder aanspraak hoeven te maken op de bijstand. Daarbij werken we nauw samen met werkgevers. We pleiten voor een verder doorgevoerde werkgeversaanpak, waarin we goed luisteren naar hun behoeften.
 • PvdA maakt zich sterk voor experimenten binnen de bijstand: bijverdienmogelijkheid, combinatie bijstand met werk, basisinkomen en een socialere werkwijze van de bijstand. We moeten sterker inzetten op mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid in de stad. Enschede is van oudsher een stad met ondernemende inwoners. We maken bedrijvigheid en dienstverlening in de stad beter mogelijk, bijvoorbeeld door de uitbreiding van flexibele bedrijfsruimte (zzp-hotspots; tijdelijke commerciële ruimtes) in de stad. We hebben aandacht voor kansen op werk en wonen voor mensen op alle opleidingsniveaus. Zodoende groeien mensen door tijdens hun carrière en zijn we aantrekkelijk voor mensen die hun opleiding hebben afgerond aan het ROC van Twente, Saxion of Universiteit Twente (UT).
 • We willen een versterking van de ontwikkeling van de “stadscampus” in Enschede en we willen dat de UT daar nadrukkelijk bij betrokken wordt. Een mogelijkheid is het ontwikkelen van gezamenlijke functies van UT, Saxion, MST, Roessingh op het gebied van medisch-technologisch onderzoek en ontwikkeling op en nabij de Stadscampus.
 • Voor sommigen is een baan bij een reguliere werkgever niet haalbaar. Voor hen moet beschut werken beschikbaar blijven. De PvdA zet in op goed werk in het beschutte bedrijf, met goede arbeidsvoorwaarden, prettige en veilige werkomstandigheden en uitstekende begeleiding. Mensen met een arbeidsbeperking houden recht op het minimumloon door een aanvulling van de gemeente op de bijstand

4.2 Sociale regionale economie

We willen een sociale regionale economie. Als er goed draaiende bedrijven zijn, trekt dat nieuwe bedrijvigheid aan. En dit geeft weer extra werkgelegenheid. Bovendien willen we investeren in de kwaliteit van de stad. Dit biedt directe werkgelegenheid en het maakt dat bedrijven zich graag in Enschede vestigen. We zijn aantrekkelijk als we goed bereikbaar zijn, er voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten aanwezig zijn en de bedrijven een goede plek hebben om te ondernemen.

 • Het stimuleren van werkgelegenheid door een groeiende economie moet zich niet alleen vertalen in banen in de hogere segmenten, maar moet ook juist voor mensen met een praktijkopleiding banen opleveren. We zetten in op de voor Enschede kansrijke sectoren zorg, logistiek, technologie en dienstverlening.
 • Bij het vestigingsklimaat grijpen verschillende beleidsterreinen in elkaar: onderwijs, werkgelegenheid in de publieke sector, ruimtelijke ordening. We pleiten voor een stevige coördinatie voor dit thema, omdat dit alleen in samenhang kan worden bekeken.
 • De economie van Enschede is de economie van Twente. De Twentse gemeenten kunnen veel voordeel halen als we elkaar niet beconcurreren maar goed met elkaar samenwerken op gemeenschappelijke terreinen zoals de planning van woningbouw, infrastructuur en bedrijfsterreinen. Helaas is de praktijk nog altijd dat de Twentse gemeenten met elkaar strijden om een bedrijf binnen de gemeentegrenzen te halen. Krimp is voor heel Twente een bedreiging als Enschede zich niet verder ontwikkelt tot de groot­stedelijke kern van de regio.
 • De gemeente heeft de laatste jaren veel initiatieven ondernomen om de economie te stimuleren en bedrijven aan te trekken. Het is echter niet duidelijk of deze initiatieven ook daadwerkelijk effect hebben. We moeten kritischer kijken of de maatregelen wel zinvol zijn en daar waar ze dat niet zijn: aanpassen of er mee stoppen.
 • Er moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van (ruil)economie (zoals Peerby en Thuisafgehaald), maar we moeten ook scherp zijn dat de negatieve effecten binnen de perken blijven. Dat kan door goede regelgeving en goede ondersteuning voor mensen die innovatieve bedrijvigheid willen opzetten.
 • We blijven inzetten op het verbeteren van de banden met Duitsland. Niet alleen om economische redenen, maar ook sociaal-cultureel. Een nauwere band met onze oosterburen op bijvoorbeeld cultuur, sport en toerisme heeft voor beiden een meerwaarde.
 • Recreatie, toerisme en zorgtoerisme leveren veel banen op en er is potentie om het daar nog beter in te doen. Dat vraagt wel dat we goed samenwerken met partijen in de zorgsector en met de buurgemeenten in Nederland én Duitsland in onze toeristische marketing en dat we goed samenwerken om het mooie aanbod te behouden en te versterken.
 • Enschede kent een toeristenbelasting. Wat de PvdA betreft wordt deze belasting niet verder verhoogd en wordt de opbrengst geïnvesteerd in het verbeteren van het toeristisch aanbod. Bevordering van de gastvrijheid van Enschede vraagt tevens om betere informatievoorziening in Duits en Engels.

4.3 Stedelijke ontwikkeling

Als grootste stad in de regio is Enschede een belangrijke plek voor bovenlokale voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, cultuur en recreatie. We willen dat Enschede zich verder ontwikkelt tot grootstedelijke kern van de regio. Dit vraagt om een ambitieus beleid. Het verder versterken van de centrumfunctie is nodig om een prettig ondernemers- en woonklimaat te creëren en daarmee ook economische groei te stimuleren.

 • We willen de centrumfunctie van Enschede versterken en we vinden dat daarbij een groeiambitie hoort qua inwonertal. Enschede moet in de komende jaren doorgroeien naar circa 180.000 inwoners.
 • Het behoud van bovenlokale functies in Enschede is van belang voor geheel Twente, omdat veel voorzieningen in de buitengemeenten door bevolkingskrimp daar onder druk zullen komen te staan. Dat kunnen we als stad niet alleen: daarin moeten we nauw samenwerken met provincie, Rijk en Europa en initiatieven stimuleren vanuit bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners.
 • Het binnensingelgebied wordt daartoe verder ontwikkeld tot een grootstedelijk centrum van de regio. Met een centrumfunctie in de binnenstad en een grootstedelijke plek om te wonen en werken (met aantrekkelijke winkelvoorzieningen en kleine horeca) in het gebied daar direct omheen.
 • Hierbij stimuleren we de ontwikkeling van kleinschalige woon- en werkruimten ten behoeve van nieuwe werkgelegenheid (“start-ups”) op plekken waar bestaande (winkel-)functies wegvallen. Een broedplaats voor dit soort bedrijven in een stimulerende grootstedelijke omgeving met veel contactmogelijkheden versterkt de dynamiek van de stad en geeft de aantrekkelijkheid van Enschede als vestigingsplaats voor starters een impuls.
 • We pleiten voor de ontwikkeling van een grootschalig innovatief kenniscentrum op een centrale plek in de stad. Deze geeft plek aan functies als bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor stad en streek, centrum voor levenslang leren, studieruimte voor studenten.
 • Het huidige voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en zorginfrastructuur moet verder ontwikkeld worden.
 • De groei van Enschede moet voornamelijk binnen de bestaande bebouwde kom plaatsvinden, door herontwikkeling van bestaande locaties en verdichting, zonder verlies van openbaar groen.
 • Een aantrekkelijke openbare ruimte is belangrijk voor de beleving en uitstraling van Enschede, in het bijzonder voor de binnenstad. Sleutelwoorden daarin zijn groen, biodiversiteit en kunst in de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau moet daarbij van voldoende kwaliteit zijn. Elke week maaien is niet altijd nodig en maatwerk in samenspraak met de buurt zorgt voor een leefbare en duurzame openbare ruimte.
 • Enschede is een gastvrije stad en heeft bezoekers en bewoners veel te bieden: een bruisende binnenstad, goede en interessante musea en ons buitengebied is aantrekkelijk voor allerlei vormen van recreatie. Het is belangrijk die pluspunten in de beeldvorming over onze stad door gerichte campagnes te versterken.
 • Kennispark werd in 2013 uitgeroepen tot het beste bedrijventerrein van Nederland. Ook in de toekomst zullen investeringen nodig blijven om de unieke kwaliteit te behouden en uit te bouwen. Dat geldt ook voor de andere bedrijventerreinen in Enschede. Denk daarbij aan de kwaliteitsimpuls die het Havengebied in de afgelopen jaren heeft gekregen.
 • In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat het niet lukt om een internationale luchthaven in Twente te realiseren. We moeten er streng op toezien dat Technology Base Twente geen bedrijventerrein wordt als elk ander. De unieke mogelijkheden van het gebied moeten ook echt benut worden en de grote kwaliteit van het buitengebied moet behouden blijven. Bijvoorbeeld door in te zetten op een bovenregionaal vliegveld voor zweefvliegtuigen en drones, met een focus op groen en duurzaamheid.

4.3.1 Binnenstad

De binnenstad van Enschede doet het goed. Dat is het resultaat van jarenlang voortdurend investeren in het verbeteren van de aantrekkelijkheid. De PvdA heeft zich daar tientallen jaren lang sterk voor gemaakt, bijvoorbeeld door realisatie van het Stadserf, het behoud van het ziekenhuis in de binnenstad, Roombeek, het Muziekcentrum, het Van Heekplein, het Wilminktheater, de Spoorzone, en de laatste tijd voor de Kop van de Boulevard. Daarvan heeft de stad nog decennia lang profijt. Het vertrek van grote winkels als de V&D en Bijenkorf is opgevangen door nieuwkomers en veel internationale merken hebben gekozen voor een vestiging in Enschede. Daarmee worden we nog aantrekkelijker als winkelstad met een functie voor de hele Euregio. We willen woon- en werkfuncties in het centrum verder ontwikkelen, voor alle inkomensniveaus, want dit houdt onze stad leuk en levendig.

 • Wonen, werken en recreëren gaan in de binnenstad hand in hand. De verschillende ontwikkelingen versterken elkaar en dragen bij aan een bruisend stadscentrum, waar de winkels zeven dagen per week open mogen zijn. De PvdA is voorstander van het vrijgeven van koopzondagen voor de hele stad.
 • Wonen in de binnenstad mag niet voorbehouden zijn tot mensen met een hoog inkomen. We stimuleren dat er mogelijkheden zijn voor alle inwoners.
 • Met de verdere opkomst van online winkelen is beleving en een unieke Enschedese atmosfeer steeds belangrijker. Samen met ondernemers investeren we daarin. De komende jaren stimuleren we dat lokale creatieve ondernemers zich in het centrum vestigen, zodat we een nog aantrekkelijker en uniek aanbod aan winkels krijgen.
 • De geluidsoverlast, onveiligheid en uitstoot van scooters en brommers moeten we terugdringen door afsluiting van het stadserf voor deze verkeersdeelnemers.
 • Rond de Stadscampus van Saxion vinden tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van onderwijs en ondernemerschap in voor Enschede relevante sectoren als de gezondheidszorg. Verdere versterking in samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers kan de aantrekkelijkheid daarvan verder versterken.
 • Het station en het plein voor het station vormen een belangrijke entree voor de stad. De verbinding met het Wilminkplein moet worden verbeterd. Wij willen dat het plein zo wordt ontwikkeld dat het een aangename verblijfsomgeving wordt met veel groen en zonder overlast van verkeer.

4.4 Verkeer

We vinden leefbaarheid en bereikbaarheid beiden van groot belang voor Enschede. De PvdA heeft al jaren een stevige visie op verkeer in de stad. We hebben in de afgelopen jaren flinke successen geboekt bij het maken van meer ruimte voor het openbaar vervoer en de fiets. In de komende jaren moeten we dat blijven doen. We zetten stappen naar meer schone en duurzame typen vervoer (fiets, openbaar vervoer) én we houden de bereikbaarheid op peil.

 • Enschede moet primair een fietsstad zijn voor haar eigen inwoners. Daarom breiden we het net van fietsstraten uit waarin de auto te gast is. Fietsers moeten via comfortabele fietsroutes door de wijken makkelijk, veilig en snel hun bestemming kunnen bereiken met beveiligde oversteekplaatsen over de hoofdverkeersroutes. We stimuleren een snelle aanleg van de ontbrekende delen van de Fietssnelweg F35.
 • Binnen de stad legt het autoverkeer een steeds groter beslag op de ruimte. Het heeft daardoor een negatieve invloed op het leefklimaat, op de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum en op de aantrekkelijkheid van fietsen. Hierdoor komt ook het aandeel van de fiets in het woon-werk verkeer in het gedrang. Wij pleiten voor een verkeerscirculatieplan dat deze ontwikkeling ombuigt, de leefbaarheid verhoogt en de bereikbaarheid bewaart. Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.
 • Doorgaand verkeer dat niet in het binnensingelgebied hoeft te zijn, moet zo veel mogelijk om het centrum heen worden geleid door gebruik te maken van de singels. Door de invoering van het Groningse verkeersmodel (sectorenplan) weren we doorgaand verkeer uit het binnensingelgebied zonder de bereikbaarheid voor winkeliers en bewoners te beperken. We verlagen de maximumsnelheid in het volledige binnensingelgebied naar 30 km/uur.
 • We willen veel meer gratis oplaadpunten, voor fietsen en auto’s, goedkoop parkeren voor elektrische auto’s en alleen elektrische taxi’s en elektrische bussen. Enschede heeft een start gemaakt met binnenstadsdistributie, waarbij milieuvriendelijke kleine vrachtwagens de winkels van goederen voorzien. Het gebruik daarvan is helaas nog beperkt. Er moet meer geïnvesteerd worden in het aantrekkelijk maken van het gebruik. Binnen 4 jaar zijn alleen nog vrachtwagens en bestelbussen welkom die geen uitstoot hebben. We beginnen zo snel mogelijk met het weren van diesel in de binnenstad.
 • De bereikbaarheid van Enschede per spoor is sinds de jaren ’70 eerder verslechterd dan verbeterd. Een sterke lobby op verkorting van de reistijd en aansluiting op andere belangrijke verbindingen is noodzakelijk. De PvdA wil voortbouwen op het succes van de treinverbinding naar Gronau en Münster. We willen een intercity-verbinding naar Münster en Zwolle met het oog op milieu en bereikbaarheid. Daarnaast willen we op langere termijn een HSL-verbinding tussen Enschede en de Randstad.
 • In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid afgenomen. Complexe verkeerssituaties, onveilig gedrag als bellen en appen in het verkeer zorgen voor een groei in het aantal slachtoffers. Naast het stimuleren van veilig gedrag door scholing en campagnes zetten we in op veilige fietsroutes en schoolzones.
 • Door de aanleg van de nieuwe N18 verandert de functie van de oude weg dwars door Usselo. We moeten nu maatregelen nemen voor het afwaarderen van deze weg en het dorpshart van Usselo een leefbaarheidsimpuls geven. Inwoners krijgen een belangrijke stem hoe we dat kunnen doen.
 • De wegen aan de noordzijde van Enschede slibben dicht, waardoor de leefbaarheid in het geding is. Een samenhangend maatregelenpakket is nodig om het sluipverkeer door bijvoorbeeld De Bolhaar en Roessingh te voorkomen. We kijken eerst naar wat we binnen de bestaande bebouwde kom kunnen oplossen.

Snel naar -> Goed bestuur