Door op 13 juli 2016

Winst maken met parkeren: wel of niet fair?

De gemeente Enschede stevent af op een structurele winst op het parkeerbedrijf. Vanaf 2018 een half miljoen euro per jaar. De vraag is of je dat moet willen, zeker als daarvoor de tarieven de komende jaren moeten blijven stijgen.
De PvdA vindt dat als winst in zicht is, de structurele jaarlijkse verhoging er af moet. Onze motie daarover kon bij de behandeling van de Zomernota op 11 juli helaas niet op veel steun rekenen.

Aantrekkelijke binnenstad
Als PvdA vinden we een aantrekkelijke en toegankelijke binnenstad belangrijk. Het is goed voor de ondernemers als er veel klandizie komt, voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en veel reuring is goed voor de levendigheid. Gezonde parkeertarieven kunnen daaraan bijdragen. Klakkeloos de prijzen blijven verhogen omdat het kan, is geen goed beleid.
Er is veel geïnvesteerd in goede parkeermogelijkheden in Enschede. Dat had wel tot gevolg dat de tarieven omhoog moesten. De gebruikers kregen daar ook wat voor terug: in verhouding met andere Nederlandse steden hebben we verreweg de beste parkeermogelijkheden. Geen lelijke grote grauwe garages bovengronds met donkere steegjes zoals in veel steden nog de praktijk is. Onze parkeergarage is bovendien goed te bereiken vanuit diverse windrichtingen.

Stimuleren met tarieven
De PvdA vindt dat je best de hoogte van tarieven mag inzetten om gedrag te prikkelen. Zo moet parkeren in de garages aantrekkelijker zijn dan op straat, om te voorkomen dat het straatbeeld vol blik staat. Ook moet er een gezonde verhouding zijn tussen de tarieven van het openbaar vervoer en de parkeergarages om zoveel mogelijk openbaar vervoer te stimuleren. Hetzelfde geldt voor gratis stallingen voor fietsers. De grote prijsstijging van de afgelopen jaren, noodzakelijk om zo snel mogelijk kostendekkend te zijn, was fors maar nodig om zo snel mogelijk uit de kosten te komen.

Weinig steun
Nagenoeg alle partijen stemden tegen de motie. Ze zijn niet bereid om het prijsbeleid voor de parkeergarages te heroverwegen en vinden het kennelijk prima dat er winst wordt gemaakt met parkeren. Winst die vervolgens aan andere dingen wordt besteed. Het is vreemd dat we aan de ene kant hard werken om de stad aantrekkelijk en toegankelijk te maken, maar aan de andere kant dat weer tegenwerken.