Door op 7 september 2016

Vragen over voortgang realisatie AZC op Esmarkerveld

De laatste tijd is het relatief stil rond de realisatie van het AZC op Esmarkerveld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning stond gepland voor augustus, maar deze is niet ingediend. Intussen zijn er diverse ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op noodzaak, urgentie en aard van een AZC in Enschede. Een heroriëntatie van het COA op kosten en realisatie loopt dwars door het proces heen. Reden voor de PvdA om schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W, om een en ander op te helderen.

De PvdA stelde daarbij de volgende vragen:
1. Deelt u de mening van de PvdA dat de huidige situatie voor veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgt en dat dat niet goed is voor de inwoners alsmede de realisatie van de plannen? Welke stappen onderneemt u om deze onduidelijkheid en onzekerheid bij inwoners weg te nemen?
2. Uit de geluiden die we opvangen lijkt het er op dat de COA niet meer kan realiseren binnen de randvoorwaarden van de bestaande bestuursovereenkomst. Klopt dat, en zo ja op welke punten en waarom kan het COA niet voldoen?

In eerste instantie was er grote haast om een azc te realiseren in Enschede. Deze spoed blijkt, onder andere uit de voortgang maar ook de situatie in de wereld, echter verminderd aanwezig.

3. Kunt u de spoed voor het realiseren van een azc in Enschede specificeren en nader duiden?
4. Wat is de actuele planning voor de vervolgstappen?
5. Doorgaans betekenen vertraging ook meer kosten. Is daar in dit geval sprake van? Zo ja, hoeveel en door wie worden deze gedragen?

In de initiële opdracht van de Raad aan het college verzocht zij het college op zoek te gaan naar de mogelijkheid voor meerdere kleinere azc-locaties. Dat bleek destijds geen optie voor het COA, maar de praktijk leert dat deze in andere gemeenten momenteel wel kunnen worden gerealiseerd.

6. Heeft u dit inzicht in gebracht in overleggen met het COA? Zo ja, wanneer en wat was daarop de reactie? Zo nee, waarom niet?
7. Heeft de gemeente Enschede in de tussentijd gekeken naar mogelijke oplossingen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijk kader van de raad? Is het college bereid dit alsnog te doen?

Inmiddels is de vraag naar noodopvang in Enschede verminderd.

8. Is dit een tijdelijke situatie of is het inzicht dat deze noodopvang weer in grotere mate noodzakelijk is op korte termijn?
9. In de noodopvang is veel geld geïnvesteerd om deze voor bewoning klaar te maken. Op welke wijze stimuleert u dat de gedane investeringen uit publieke middelen ook daadwerkelijk effectief worden ingezet? Hebt u bijvoorbeeld naar de mogelijkheid gekeken hier een kleinschalig AZC of andere maatschappelijke voorziening te realiseren? Zo ja, met welk resultaat?

Het College heeft drie weken de tijd om antwoord te geven.