Door op 8 december 2016

Voorlichting mantelzorgers wordt breder en beter

In het verleden hebben we op verschillende momenten gesproken over informatie voor en ondersteuning van mantelzorgers in Enschede. Vanuit de samenleving en vanuit het POOB (Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden Enschede) ontvingen we signalen dat de informatievoorziening niet altijd en bij iedereen even duidelijk was.

Reden voor de PvdA om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Dat deden we op 2 november. Wel wilden weten welke voornemens er zijn met betrekking tot concreet beleid in 2017, met name wat betreft de informatie voor mantelzorgers over ondersteuningsmogelijkheden. Bovendien wilden we weten in hoeverre de ervaringen van de wijkteams en van Stichting Informele Zorg Twente hierin worden betrokken.

Communicatieplan
De vragen zijn inmiddels door het college beantwoord. Op de eerste vraag kwam als antwoord dat het college onze zorgen deelt en het belang van goede informatie en ondersteuning inziet  Ook het college vindt dat de informatievoorziening voor en over mantelzorgers verbeterd moet worden. Toegezegd is om continu aan verbetering te gaan werken. Onderdeel daarvan is een communicatieplan. Kennis vergroten is niet voor niets één van de speerpunten van het actieplan mantelzorg.

Brede informatie
In goed overleg met maatschappelijke organisaties word informatie via Huis aan Huis, de website van de gemeente Enschede, de website van de wijkteams, nieuwsbrieven, Twitter, Facebook, flyers en boekjes verspreid.  Via al deze media wordt geprobeerd iedereen te informeren over de wijkteams, over de mogelijkheden voor ondersteuning en respijtzorg, de (inloop)spreekuren, mantelzorgcafés, het cursus- en trainingsaanbod, wijzigingen in wet- en regelgeving, financiële tips, et cetera.
Daarnaast gaf het college aan dat de ervaringen van wijkteams, consulenten en maatschappelijke partners  (w.o. huisartsen, schakelverpleegkundigen, zorgaanbieders en andere partners) daarin worden betrokken. Dat gebeurt dan zowel bij de uitwerking van de acties uit het actieplan mantelzorg, als bij het communicatietraject.

Wij zijn over het algemeen tevreden over de antwoorden van het college. Die duiden op een goede en gerichte inzet. We verwachten dan ook dat de voorlichting inderdaad breder en beter wordt.

Zie ook: Vragen aan college over ondersteuning mantelzorgers