Door op 22 december 2016

Toename onzelfstandige bewoning aan banden

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 december werd het voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld.
Het was de voorlopige eindstrijd over een complex vraagstuk.

Nieuw beleid nodig
Er is sprake van flinke toename van onzelfstandige bewoning in wijken. Het gaat vooral om kamerverhuur aan studenten, maar ook om huisvesting van andere groepen. In verschillende wijken en buurten ontstaan daardoor problemen. Door regelgeving vanuit het Rijk heeft de gemeente minder mogelijkheden om strak te sturen op deze ontwikkeling. Dus was nieuw beleid nodig.

Ruim een jaar geleden gaven we het college reeds opdracht om te werken aan een omgevingsvergunning. Enkele weken geleden kregen we uiteindelijk een voorstel met daarin als meetinstrument een zogenaamde ‘leefbaarometer’. Dat is een periodieke meting van de leefbaarheid in wijken op basis van een aantal wegingsfactoren. Daarin kon de PvdA zich niet vinden, omdat die voor wijkbewoners geen enkele zekerheid geeft. Gelukkig hadden meerdere fracties dezelfde mening. Het college kreeg opdracht om met een beter voorstel te komen.

Raad scherpt besluit aan
Er was grote tijdsdruk, want voor de kerstdagen moest een besluit worden genomen. Gezien die tijdsdruk is gekozen voor een voorbereidingsbesluit en werd afgezien van de optie omgevingsvergunning. Het voorbereidingsbesluit wordt genomen om ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van onzelfstandige bewoning te voorkomen gedurende de periode dat een bestemmingsplan hiertoe wordt opgesteld.

Ook de inhoud van dit voorstel ging ons als PvdA en verschillende andere fracties niet ver genoeg. Samen dienden we dan ook een amendement in om, in afwachting van het op te stellen bestemmingsplan, inwoners te beschermen tegen huisjesmelkers en mogelijke overlast die met de groei van onzelfstandige bewoning gepaard kan gaan. Het amendement werd gelukkig breed aangenomen. Uitgangspunt is dat we als gemeente voorlopig aan de veilige kant gaan zitten door onzelfstandige bewoning zonder vergunning niet toe te staan voor 3 of meer bewoners. Tot nu toe was een vergunning nodig bij 5 of meer bewoners.

Paard voor de wagen, niet erachter
Dit is nog geen definitieve oplossing, omdat het vraagstuk uiteindelijk draait om een goed aanbod van betaalbare (studenten)kamers. Daar moeten we als gemeente actief op gaan sturen. Zo spannen we het paard voor de wagen en niet erachter.

We hebben het college gevraagd hier actief mee aan de slag te gaan in het kader van de Woonvisie en de prestatieafspraken met onder andere de woningbouwcorporaties. Ook onderwijsinstellingen en particuliere partijen moeten daarbij worden betrokken.

De nu gekozen oplossing geeft in ieder geval rust bij een groot aantal bewoners in onze stad.

Zie ook: Onzelfstandige bewoning: leefbaarheid beschermen