Door op 12 oktober 2016

Structuurvisie Luchthaven: nog veel vragen onbeantwoord

Op maandag 10 oktober stond de Structuurvisie Luchthaven op de agenda van de Stedelijke raadscommissie. Een stuk waar we lang naar hebben uitgekeken. Alles met elkaar bleek het om 1.100 pagina’s te gaan: de structuurvisie zelf, de Milieu Effect Rapportage (MER) en de bijlagen met de ingediende zienswijzen en antwoorden.

De structuurvisie is noodzakelijk om een kader te geven waarbinnen nieuwe activiteiten plaats kunnen vinden op het luchthaventerrein. De huidige structuurvisie voorziet onder andere nog in een burgerluchthaven.

Er waren 7 insprekers. Hoofdpunten in hun bijdragen waren de zorg voor het milieu, geluidsoverlast, verkeersproblematiek en woongenot. Kanttekeningen die we de afgelopen jaren vaker gehoord hebben.

Plan voor het hele gebied
Het Topteam en het Kwaliteitsteam zijn nog steeds hard aan het werk om te komen tot een goed plan voor het gehele gebied: samenhang tussen bedrijvigheid en natuur en een nieuwe plek voor hoogwaardige technologie, niet het zoveelste bedrijventerrein. De huidige ontwikkelingen ten aanzien van de Safety Campus en drones zijn goede voorbeelden.

Nieuwe aanpak
De PvdA juicht toe dat haast wordt gemaakt met een nieuwe structuurvisie om zo tempo te houden in alle ontwikkelingen. De manier van ontwikkelen zal op een andere manier gebeuren dan te doen gebruikelijk. Niet eerst een strak plan en een projectorganisatie, maar op basis van kansen die ontstaan met partijen ontwikkelen binnen de kaders van de structuurvisie.
De MER geeft aan dat op een aantal punten nog werk te doen is. Daar hebben we vragen over gesteld. Ook hebben we vragen gesteld over de geluidscontouren en over de verkeersafwikkeling. Van andere fracties kwamen hierover eveneens vragen.

Vragen onbeantwoord
Onbevredigend aan dit openbaar debat was dat er in de vergadering geen antwoord kwam op de vele vragen. Daar was onvoldoende tijd voor. Het bleef meer bij beschouwingen en er bleef veel onduidelijk. Daarom heb ik aan het verloop van de avond persoonlijk geen goed gevoel overgehouden. De vragen zullen, op voorstel van de wethouder, nu beantwoord worden tijdens een technische sessie. Daarvan zullen wij uiteraard wel gebruik maken. Mocht u nog vragen hebben, laat ze mij weten. Ik neem ze met alle plezier mee naar deze technische sessie.

Tempo blijven maken
Als PvdA hecht eraan dat tempo gemaakt blijft worden met de ontwikkelingen. Maar wel binnen een verantwoord kader. We willen besluiten nemen op basis van feiten en niet op basis van verhalen. En inderdaad, we zullen voor keuzes staan als een beetje meer bedrijvigheid of een beetje meer natuur. Voor die keuzes zullen wij niet weglopen. Bij eerdere pogingen om het luchthaventerrein te ontwikkelen hebben we gezien dat grote beweringen achteraf grote onzin bleken. Hierin willen wij niet opnieuw terecht komen.

Als leidraad voor het verdere ontwikkelmodel verwijs ik naar het advies van het Kwaliteitsteam:
Samengevat gaat het advies in op het belang van een breed samengestelde stuurgroep, die zich verantwoordelijk voelt voor het gehele gebied, inclusief de werkparken, het Leisure deel en het natuurgebied. Dat er een breed gedragen gebiedsprofiel is, gebaseerd op kernwaarden. De stuurgroep stuurt een onafhankelijke, niet ambtelijke gebiedsregisseur aan die de omgeving actief betrekt en verschillende teams aanstuurt op het gebied van acquisitie, beheer en parkmanagement, ruimtelijke kwaliteit en communicatie.
Belangrijk is het gebied actief in de markt te zetten, de tijd te nemen voor de ontwikkeling en nee zeggen wanneer er initiatieven komen die niet passen binnen het gebiedsprofiel. Ontwerpend onderzoek is een beproefd middel om samen met geïnteresseerde partijen te kijken naar de wijze waarop ze in het gebied een plek kunnen kijken en hoe de gebruikers elkaar kunnen versterken en faciliteiten kunnen delen. Ze zijn dan onderdeel van een community, met gemeenschappelijke voorzieningen en activiteiten en dragen zelf bij aan het succes van Technology Base Twente.”

Dit kader biedt een goed houvast voor de verdere aanpak van het gebied.