Door op 9 november 2016

PvdA akkoord met nieuwe structuurvisie luchthaven

In een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 8 november werd de structuurvisie luchthaven besproken.
Met deze structuurvisie nemen we afscheid van de structuurvisie uit 2009, waarin het grootste speerpunt was het realiseren van een burgerluchthaven.

Interpellatie over gebrekkige informatie
Voorafgaand aan de bespreking van de structuurvisie was er een interpellatiedebat over de informatieverstrekking van het college aan de gemeenteraad. In de aanloop naar de besluitvorming over de structuurvisie was namelijk gebleken dat niet alle informatie om een goede afweging te kunnen maken, aan de raad was voorgelegd.
Ook de PvdA had kritische vragen. Persoonlijk heb ik afgelopen weken de wethouder gebeld en hem gevraagd duidelijk te maken waarom bepaalde informatie niet bij de raadsleden terecht is gekomen.
De wethouder gaf in het debat aan dat het college alle informatie actief aan de raad had moeten sturen door die in een database te zetten. Dit had de ruis die nu is ontstaan, kunnen voorkomen. Hij meldde dat de raad nu in bezit is van alle relevante documenten. De wethouder is het ermee eens is dat de huidige bestuurs- en beheersvorm rondom het hele luchthaventerrein aan vervanging toe is en toegesneden moet worden op wat nu te doen staat.

Tempo blijven maken
Inhoudelijk was bij het dossier voor de PvdA een aantal zaken van belang. Er moet gewerkt gaan worden aan de stikstofemissie, zoals in de Milieu Effect Rapportage (MER) genoemd. Het is zaak tempo te blijven maken met de ontwikkelingen om banen te krijgen voor mensen die nu aan de kant staan. De aansturing van de ontwikkelingen op het luchthaventerrein moet gebeuren door een nieuwe stuurgroep en een onafhankelijk gebiedsregisseur.
De verantwoording naar de gemeenteraad moet op een andere manier georganiseerd worden. Daarover heeft een aantal partijen, waaronder de PvdA, de Motie Uitwerken voorstel stuurgroep en onafhankelijke gebiedsregisseur ingediend.
De PvdA vindt dat nu de volgende stappen worden gemaakt in de ontwikkeling van het terrein. Uitgangspunt hierbij moeten de 10 gouden regels uit het eindadvies van het kwaliteitsteam zijn.

Omdat het een extra raadsvergadering was, zijn er geen besluiten genomen. De stemmingen vinden plaats in de raadsvergadering op 14 november.