Door op 24 november 2016

Onzelfstandige bewoning: leefbaarheid beschermen

Onzelfstandige bewoning is in opmars. Steeds meer woningen worden opgekocht om kamers te verhuren. Dat gebeurt door investeerders en huisjesmelkers, maar ook door mensen die een huis kopen voor hun studerende zoon of dochter en daar tevens kamers aan studenten verhuren om de lasten te dekken.

Het gaat bij onzelfstandige bewoning niet alleen om huizen waar studenten gehuisvest worden. Het gaat ook om verhuur aan buitenlandse werknemers of aan mensen met sociale problematiek. In toenemende mate bereiken ons klachten uit wijken over de aantasting van het leefklimaat door onzelfstandige bewoning in straat of buurt.

De PvdA heeft al eerder zorg uitgesproken over de toename van onzelfstandige bewoning in wijken. Dat deden we eind 2015, toen het ging over aanpassing van het beleid vanwege nationale regelgeving, en dat deden we opnieuw onlangs bij de behandeling van de gemeentebegroting.

Op 21 november kwam in de Stedelijke commissie een voorstel van het college aan de orde om onzelfstandige bewoning te reguleren. Daarin was een centrale rol weggelegd voor het instrument Leefbaarometer. Dit instrument bevat tal van indicatoren die iets aan moeten geven over de leefbaarheid in wijken. Bijzonder was om vast te moeten stellen dat onzelfstandige bewoning hierbij geen indicator is.

Twee insprekers legden precies de vinger op de zere plek ten aanzien van dit instrument. Ook gaven ze helder inzicht in wat het voor de leefbaarheid betekent als er te veel huizen in de straat zijn die onzelfstandig bewoond worden.

De PvdA vindt dat je als gemeente een instrument moet hebben om gericht in te grijpen in situaties die de leefbaarheid van wijken kunnen verslechten. Daarom zijn we niet tevreden met het voorgestelde beleid.

Leefbaarheid is niet een objectiveerbaar gegeven, hoe graag je dit misschien ook zou willen. Als PvdA vinden wij dat we als stad gastvrij moeten zijn voor studenten en dat wij voor bijzondere doelgroepen goede woonvoorzieningen moeten hebben. Hier moeten we actief beleid op voeren en niet alleen maar afwachten wat “de markt” doet en daar reactief op reageren. Op vragen gaf behandelend wethouder Jeroen Hatenboer aan dat ten aanzien van studentenhuisvesting de verwachte extra vraag naar woonruimte tussen 2010 en 2025 ongeveer 400 studenten zal betreffen. Hier zouden gericht plannen op gemaakt kunnen worden op de huidige campus of bijvoorbeeld door het realiseren van een stadscampus.

Kortom, de PvdA pleit voor een hanteerbaar instrument om de leefbaarheid in wijken te kunnen beschermen en om actief in te kunnen spelen op de vraag naar (studenten)huisvesting.

Ook andere fracties vonden het voorstel in huidige vorm onvoldoende. Het college moet ermee terug naar de tekentafel. Wordt vervolgd.

Heeft u hierover een mening of ideeën over oplossingsrichtingen, dan horen wij die graag!