Door op 21 december 2016

Nieuw Enschedees Welzijn een feit

Na een lang debat in de gemeenteraad werd maandag 19 december de visie op het Nieuw Enschedees Welzijn uiteindelijk unaniem vastgesteld.
Het was geen mooi debat en voor de buitenstaander die de livestream volgde, waarschijnlijk niet om aan te zien. Maar er lag een verschil van inzicht waar we niet uit leken te komen.

Wat voorafging
In 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de flexibilisering van de welzijnsbudgetten, waar een zware bezuiniging aan werd toegevoegd die vooral welzijnsorganisatie Alifa trof. De PvdA heeft tegen dat voorstel gestemd. Niet omdat we niet wilden bezuinigen, maar omdat er volgens ons totaal geen visie lag op die flexibilsering. Afgesproken werd toen om de flexibilisering in twee tranches te doen, zodat ook Alifa de kans had om zich te transformeren.

Voor ons bleven er veel vragen. Voor wie werd het gedaan en wie zouden het moeten doen, wat willen we er mee bereiken? Hoe kunnen we toch een vangnet vormen voor juist de groepen die niet zelfredzaam zijn en ondersteuning nodig hebben? Zijn burgers voldoende in staat om hieraan invulling te geven en wanneer zou dit geslaagd zijn? Waar meet je het innovatieve karakter aan af en is dat beter dan de oude methoden?

Allemaal vragen waar we toen geen antwoorden op kregen. Ingezet werd op een verkaveling in de stadsdelen waar externe welzijnsorganisaties op in konden tekenen. Dat zijn uiteindelijk 12 kavels (lees projecten/aanpakken) geworden voor de periode van 1 jaar.

Al snel bleek dat de externen veel meer tijd nodig hadden om zich wegwijs te maken in Enschede. Wij hebben de wethouder toen gezegd ons ernstig zorgen te maken over de continuïteit voor wijkbewoners en hebben om een evaluatie gevraagd op basis waarvan we langjarig konden aanbesteden. Omdat die er niet op tijd kon liggen, is de aanbesteding met een jaar verlengd.

Onvoldoende zicht op resultaten.
Het is niet zo dat de wethouder stil is blijven zitten. Hij en zeker zijn ambtenaren hebben veel energie gestoken in een proces waar veel mensen uit het welzijnsveld en burgers bij betrokken zijn geweest. De resultaten zijn te vinden op de pagina welzijn053 van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit geleid tot die door ons gevraagde visie.

Wij hebben in dat proces gepleit voor meerjarige aanbesteding in minder kavels en met duidelijke samenwerking tussen partijen in het veld. Dat is door de wethouder overgenomen. De SP deed nog een belangrijke toevoeging, namelijk het welzijn dichter bij de wijkteams te organiseren, de verbinding te leggen.

Maar om dit allemaal te laten lukken, hebben we wel het volledig geflexibiliseerde budget nodig om opnieuw aan te besteden. Dit zou voor ons afhangen van de tot dan toe behaalde resultaten. En die lagen er nu net niet en dat schoot velen in het verkeerde keelgat!

Uiterlijk maart 2017 presentatie resultaten.
Het leek erop dat we als gemeenteraad moesten kiezen tussen twee kwaden. Eerste: alles uitstellen, wat zou betekenen dat we weer met versnipperde kavels en organisaties moeten werken, of tweede: verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt de belofte laten doen (en dat is voor een CU-wethouder iets van grote betekenis) dat hij voor eind maart 2017 in alle stadsdelen de resultaten zou komen presenteren van de huidige werkwijze.

De PvdA was geen voorstander van de eerste optie, het uitstel. Wij hebben aangestuurd op de tweede. Die is nu door alle fracties ondersteund. De budgetten zijn geflexibiliseerd en de nieuwe aanbesteding kan in gang gezet worden. Wij kunnen de wethouder in maart nog terugfluiten, mochten de resultaten onvoldoende blijken. Hij zal de resultaten in de stadsdeelcommissies presenteren. Ik had daar al eerder verzocht, in de stadsdeelcommissie Zuid. In die commissie staat het gepland voor de eerste vergadering in het nieuwe jaar, op 14 februari.

Hoofdaannemer welzijn per stadsdeel
Uiteindelijk kon de PvdA akkoord gaan met het voorstel Nieuw Enschedees Welzijn. Deze aanpak betekent dat er vanaf 2018 in elk stadsdeel een hoofdaannemer voor het welzijnswerk is, die aantoonbaar moet samenwerken met een andere partij. Voor Alifa betekent dit overigens dat zij hier aan mee kan doen, maar jongerenwerk, ouderenwerk en vluchtelingenwerk blijven onderdeel van het werk van Alifa.

Kortom: het was een lang debat, maar we hebben overeenstemming bereikt.