Door op 19 juli 2017

Motiecircus bij de Zomernota

Bij raadsvoorstellen als de Zomernota en de begroting hoort doorgaans een heel circus aan moties en amendementen: voorstellen van partijen die wat recht willen zetten of een nieuw initiatief wensen. Soms zitten daar heel goede ideeën bij, soms wat twijfelachtig. Een greep uit de moties van afgelopen maandag.

VoorleesExpress

Eerder dit jaar maakten we ons al sterk voor het voortzetten van het goede werk van de VoorleesExpress. Vrijwilligers lezen voor bij gezinnen thuis om daarmee te stimuleren dat kinderen op vroege leeftijd de taal goed ontwikkelen. Goede taalbeheersing betekent een vliegende start op school. Samen met het CDA en anderen dienden we een motie in voor de aanpak van laaggeletterdheid, waarin ook nadrukkelijk wordt gekeken hoe we het succes van de voorlezers kunnen voortzetten. De motie werd aangenomen.

Loes-loket

Preventie is de komende jaren een zeer belangrijk element voor ons sociaal domein. Opvoedondersteuning moet voorkomen dat lichte problemen grote problemen worden. Het Loes-loket heeft daar de afgelopen jaren een positie in verworven, maar in de zomernota stond het budget voor 2019 en verder op de tocht. D66 nam het initiatief voor het amendement, die op brede steun in de raad kon rekenen. Wij dienden het amendement, samen met enkele andere partijen, mede in.

Wijkbudgetten

In het voorkeursscenario van de zomernota zat een stevige bezuiniging op de wijkbudgetten. De korting van 300 duizend euro betekende een afname van het budget van bijna 25 procent. Wat de PvdA betreft een niet te accepteren maatregel: we vinden het belangrijk dat inwoners zelf aan zet komen in hun wijk en buurt en daar hoort ook budget mee. Wel moeten we goed kijken hoe we zorgen dat de wijkbudgetten als middel goed passen bij de wensen van de inwoners. Het lijkt alsof er de afgelopen jaren steeds minder een beroep op wordt gedaan. Het is goed te onderzoeken hoe dat komt. De motie van D66 kon op brede steun rekenen, ook die van ons.

Behoud kerstpakketten DCW

Nog steeds vragen we ons af waarom het College van B&W in de Zomernota voorstelde de kerstpakketten bij de DCW te schrappen. Het levert slechts een minimale besparing op van 15.000 euro en is slecht voor de medewerkers van de sociale werkvoorziening. Als raad spraken we ons uit tegen deze bezuiniging. De motie van BBE, mede door ons ingediend, kon op ruime steun in de raad rekenen.

Aansturing ontwikkeling Technology Base Twente

Toen er nog sprake was van een ‘grootse’ burgerluchthaven op vliegbasis Twenthe, was het heel logisch samen met de provincie Overijssel een gemeenschappelijke regeling op te richten om daarin samen op te trekken voor het realiseren van de luchthaven. Nu die plannen gekeerd zijn, is het ook van belang om te kijken of de organisatiestructuur nog past bij de nieuwe ontwikkeling. Aan een gemeenschappelijke regeling kleven nogal wat nadelen, bijvoorbeeld als het gaat om financiële en bureaucratische structuren, die niet altijd bijdragen aan goed en snel ontwikkelen van Technology Base Twente. Samen met D66 , ChristenUnie, BBE, GroenLinks en EnschedeAnders dienden we een motie in om in de verkenning van de toekomstige structuur uit te gaan van een andere samenwerkingsvorm die beter past bij de gewenste ontwikkeling. De motie kon op voldoende steun van de raad rekenen.

Maatregelen tegen illegale stort

Eén van de negatieve bijeffecten van de invoering van diftar is een toename van illegale stort. Zowel in het buitengebied als zakken restafval die naast de containers worden geplaatst en waarvoor dus niet wordt betaald. BBE diende een motie in, mede namens ons, om het College van B&W te vragen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit terug te dringen. In de afgelopen weken werd al veel gesproken over het herinvoeren van gratis storten bij de afvalbrengpunten. Qua gedachte is dat wellicht sympathiek, maar het staat wel haaks op de kern van diftar. De wethouder wordt opgeroepen ook naar die oplossing nog eens goed te kijken.