Door op 16 november 2016

Maaibeleid wordt aangepast en verbeterd

De bezuiniging op het onderhoud van openbaar groen heeft geleid tot een ernstige aantasting van het aanzien van wijken. Wie deze dagen door de straten van Enschede slentert, treft een aanmerkelijk slechter beeld aan dan een jaar eerder. Het is de discussie in vele buurten en inwoners vinden dat de grens bereikt is.

Tijd om een streep te trekken. Dat deden we met het amendement maaibeleid, samen met een aantal andere partijen.

Verrommeling, verwildering, vervuiling en onveilige situaties leidden tot veel klachten van burgers. De PvdA wees daar eerder al op, maar de rekensom van de behaalde bezuiniging was belangrijker dan de ergernis van mensen in de stad.
Het ongenoegen uit de stad is inmiddels ook bij de collegepartijen doorgedrongen. Het college van B&W is, op basis van een belevingsonderzoek onder de inwoners van Enschede, tot het inzicht gekomen dat de ervaren beeldkwaliteit van de openbare ruimte ernstig achteruit is gegaan. Er lijkt een kentering te zijn gekomen.

Zo lag er maandag 14 november bij de behandeling van de begroting 2017-2020 het ook door de PvdA ondertekend amendement om de bezuinigingen op het maaibeleid voor een deel terug te draaien. Het amendement werd door de gemeenteraad overgenomen.

We zijn tevreden dat er voor het komende jaar in ieder geval 200.000 euro meer voor het maaibeleid beschikbaar is. Het extra geld is vooreerst voor het komende jaar. We hebben de wethouder opdracht gegeven om het onderhoud meer op maat per wijk in te gaan richten en hier de bewoners nadrukkelijk bij te betrekken. Voor de begroting van 2018 en verder moet de wethouder met een structureel onderbouwd verhaal komen.

Nu is er in ieder wat lucht geschapen om het onderhoud van ons groen weer naar een beter niveau te tillen.