Door op 21 november 2016

Invulling Kop Boulevard moet aantrekkelijk en hoogwaardig zijn

De werkgroep Ruimtelijke Ordening van de PvdA Enschede heeft een discussie gewijd aan de plannen die gepresenteerd zijn voor invulling van de Kop van de Boulevard. Dat is het gebied tussen het Koningsplein en de Zuidmolen aan de ene kant, en de Nijverheidstraat. Helaas was voor onze werkgroepbijeenkomst weer geen fractielid beschikbaar.

Als uitgangspunt zoeken wij aansluiting bij de discussienota Geef regio toekomst, bouwen aan een vitaal stedelijk centrum , die de werkgroep eerder al maakte rond de Toekomst van Enschede en die mede basis is voor onze inbreng bij het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Aantrekkelijke plek
Kern is dat de binnenstad een aangename en aantrekkelijke plek moet zijn om te leven, te werken en te wonen. Een groei naar 180.000 inwoners is noodzakelijk om de Euregionale centrumfunctie van Enschede waar te kunnen maken. Dit vraagt een centrum dat plezierig aanvoelt. Het betekent meer dan mooie appartementen en huizen, maar ook rekening houden met het openbare gebied en de invulling van de plinten van nieuwe gebouwen.

Zorg over hoogbouw
De gepresenteerde plannen gaan uit van hoogbouw en dat is direct ook onze zorg. Natuurlijk is er in een centrumstad als Enschede ruimte voor hoogbouw en de markt voor appartementen in en rond de binnenstad is willig. In onze ogen is zowel in de koop-, als in de (sociale) huursector ruimte voor kwalitatief hoogwaardige toevoegingen.
Toch geldt juist voor hoogbouw dat de kwaliteit van de openbare ruimte, het verblijfsgebied, er ernstig door kan worden aangetast. Dat heeft te maken met parkeren waarvoor als keihard uitgangspunt moet gelden dat het ondergronds moet gebeuren. De bereikbaarheid moet zodanig zijn gesitueerd dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat.
Er zal nadrukkelijk onderzoek nodig zijn om te voorkomen dat windcirculatie rond en tussen de torens zorgt voor een onaangenaam verblijfsklimaat.

Dynamiek is essentieel
Belangrijk is ook dat de plinten van de gebouwen bij voorkeur een openbare functie invullen. Dit kan betekenen dat er in de plinten ruimte moet zijn voor (startende) bedrijven in de ICT, persoonlijke dienstverlening, overheid en onderwijs ondersteunende dienstverlening en horeca. Ook specifieke schone bedrijfjes die iets toevoegen aan de stad moeten hier een plek kunnen vinden.
Essentie is dat er ook rond hoogbouwprojecten dynamiek ontstaat. Een hoogwaardige invulling van die openbare ruimte betekent goed ingericht met hoogwaardige bestrating, groenelementen en vooral ook ruimte voor ‘toevallige ontmoetingen’. Als referentie geldt voor ons de invulling van het plein voor het nieuwe gebouw van ziekenhuis MST.

De gemeenteraad zou dit als ruimtelijke randvoorwaarden mee moeten geven aan het college van B&W in de onderhandelingen met ontwikkelaars, en dit niet moeten overlaten aan de ontwikkelaars, zoals het college nu van plan lijkt te zijn.