Door op 27 oktober 2016

Integratie Offensief: stad neemt verantwoordelijkheid voor meedoen en thuis voelen

In november 2015 diende de PvdA samen met D66 en Enschede Anders de motie Integratie Offensief (link) in. Met deze motie riepen wij het college van B&W op om met voorstellen voor concrete acties te komen om de integratie en participatie van nieuwkomers in onze stad een brede basis te geven.

Het college is hiermee aan de slag gegaan en heeft in samenspraak met vele betrokkenen het Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen ontwikkeld. Het is goed om te lezen dat wij als stad met 160.000 duizend inwoners verantwoordelijkheid nemen en op verschillende terreinen acties gaan bedenken om de nieuwe Enschedeërs zich welkom te laten voelen en mee te laten doen.

Wij weten allemaal dat integratie tijd en daarmee ook geld kost. Dat vraagt om een gedegen en duurzaam aanpak. In het voorstel lezen we dat de financiële middelen over twee jaar behoorlijk minder gaan worden. Wij hebben het college gevraagd om de middelen en de voorstellen in dat licht nogmaals te bezien.

Bij de voorstellen die het college doet, heeft de PvdA extra nadruk gelegd op een aantal punten.

Niet alleen vrijwilligerswerk, maar ook betaalde banen
Er zijn statushouders die graag zo snel mogelijk de overstap kunnen en willen maken naar betaald werk. Ook zijn er statushouders die een lang arbeidsverleden hebben en snel weer aan de slag willen gaan, niet alleen vanuit een economische, maar vooral ook vanuit een morele invalshoek. Zij willen iets terug doen voor de samenleving die hen vrijheid en veiligheid biedt. Combineer taalcursussen met een stageplek bijvoorbeeld. Om te beginnen bij de gemeente Enschede.

Een website voor en door vluchtelingen
De integratie van vluchtelingen is een complex en langdurig proces, met ingewikkelde sociaal-culturele vraagstukken. Dat vraagt om hedendaagse slimme, praktische en effectieve oplossingen. Maak gebruik van ICT vaardigheden van statushouders. Een digitale vraagbaak waar vluchtelingen met allerlei vragen (van huisvuiltarieven tot het zoeken naar werk) terecht kunnen. Zet de eigen kracht van vluchtelingen ook in en laat hen meewerken aan het opzetten, implementeren en onderhouden van dit soort mogelijkheden.

Alternatieve vormen van hulpverlening
Maak middelen vrij voor alternatieve vormen van hulpverlening. Een soort onderlinge zelfhulpgroepen bijvoorbeeld. Groepen statushouders die langer in Enschede woonachtig zijn, kunnen prima ingezet worden om hun lot- en landgenoten te helpen. Zij beschikken over voldoende expertise en ervaring.

Benutten van capaciteiten en de talenten.
Als PvdA vinden wij het jammer dat geen link wordt gelegd met het hoger onderwijs. Verken de mogelijkheden om aansluiting te vinden met het hoger onderwijs en koppel statushouders met potentie aan studenten van Universiteit Twente of Hogeschool Saxion die hen ook in hun dagelijks leven kunnen helpen. Tien studenten huisvesten op het universiteitsterrein bijvoorbeeld, die later ook gaan studeren aan de universiteit.

Ontmoetingsplek
Als laatste geeft de PvdA mee dat een fysieke ontmoetingsplek moeten worden gecreëerd voor statushouders om regelmatig bij elkaar te komen om vragen, zorgen en vreugde met anderen te kunnen delen. Vluchtelingenwerk Alifa heeft in het verleden laten zien dat het een succesformule is.

Maatschappelijke begeleiding
Het Actieprogramma vermeldt dat de maatschappelijke begeleiding van statushouders in 2016 door Alifa wordt gedaan. Er staat niets over de jaren daarna en door wie het dan gedaan gaat worden. Op onze vraag daarover heeft het college geantwoord dat per jaar gekeken wordt naar de contracten met de subsidiepartners op basis van geleverde kwaliteit en afgesproken doelen. Zo ook met Alifa, vandaar dat in het plan gesproken wordt over 2016. De intentie is om de samenwerking voort te zetten in 2017.

In deze zin heb ik namens de PvdA in de Stedelijke raadscommissie van 24 oktober het woord gevoerd. Het Actieprogramma zal worden vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober.