Door op 29 juni 2017

Gezellige en nuttige ALV

Afgelopen woensdag 28 juni was er een ALV van de afdeling. De ALV was met een dertigtal aanwezige leden goedbezocht en er zijn een aantal leuke discussies gevoerd over het verkiezingsprogarmma. Bij deze ALV zijn het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2016 goedgekeurd, deze zijn hier te vinden. Daarnaast heeft de kandidaatsstellingsadviescommissie zich voorgesteld. Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de leden is de opdracht aan de commissie nog iets aangepast en vastgesteld.  Zij zullen vanaf nu volop aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lijsttrekkersprocedure

Ook is een bestuursvoorstel over het naar voren halen van de procedure met betrekking tot de lijsttrekker aangenomen. Leden die zich kandidaat willen stellen voor het lijsttrekkerschap kunnen zich tot 14 juli melden bij de afdelingsvoorzitter. Zij hebben tot 1 augustus de tijd om de nodige handtekeningen van leden van de afdeling (minsten 10%, dat zijn voor de afdeling Enschede ten minste 38 leden) ook aan te leveren. Bij meer dan 1 geschikte kandidaat zal er een verkiezing plaatsvinden. Alle leden van de afdeling krijgen de uitnodiging om zich te kandideren, met daarbij ook het functieprofiel voor de lijsttrekker.

Verkiezingsprogramma

Nadat de fractie en aantal vragen uit de zaak had beantwoord over lopende zaken als Diftar, zwembaden en de vuurwerkdiscussie is er een debat geweest over het verkiezingsprogramma. Naar aanleiding van een aantal prikkelende stellingen is over alle gedeelten van het programma gediscussieerd. De uitkomsten van deze discussie worden door de schrijfcommissie meegenomen in het verder opstellen van het programma voor de verkiezingen van 2018.

De uitgebreidere notulen van de vergadering vindt u hier. Ook de profielen voor de lijsttrekker en de fractieleden zijn beschikbaar via de website.