Door op 22 december 2016

Duidelijkheid over gebruik vervuild restafval bij aanleg N18

In de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 17 december stond een artikel waarin werd beschreven dat in de ophoging voor de aansluiting van de nieuwe N18 op de A35, nabij de brouwerij van Grolsch, AEC-bodemas wordt gebruikt.
AEC-bodemas is het vaste residu dat ontstaat door de verbranding van huishoudelijke en andere afvalstoffen die met het huishoudelijk afval worden verbrand. AEC-bodemas wordt al vele jaren hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Vervuild restafval
Het betreft vervuild restafval. Bij het gebruik in Enschede worden dan ook maatregelen genomen zoals verpakking in folie en monitoring van de ondergrond, o.a. door controle van het grondwater.
We kampen in Twente al met een aantal gevallen van verontreiniging in de ondergrond, waarvan de omvang groter en ernstiger blijkt dat eerder werd aangenomen. Vraag is dan ook welke de gevolgen van het gebruik van AEC-bodemas (kunnen) zijn voor het milieu in de ondergrond rond deze aansluiting, denk aan het grondwater. Daarom verbaasde ons het gebruik van deze grond op deze plek.

Vragen aan college
De PvdA heeft daarom in de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 december vragen gesteld.
Ten eerste wilde we weten of het college door Rijkswaterstaat op de hoogte is gesteld van het gebruik van vervuild restafval voor de ophoging van de N18. Ook vroegen we of het college bekend met mogelijke gevolgen van het gebruik van dit restafval, ook in relatie tot het omliggend gebied, en welke garanties er zijn dat er ook op termijn geen negatieve gevolgen optreden. Tenslottevroegen we of het college het gebruik van AEC-bodemas verantwoord vindt en voornemens is hierover contact op te nemen met Rijkswaterstaat.

Veilige techniek
Verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren antwoordde dat het college op de hoogte is van het gebruik van AEC-bodemas en dat hierover met omwonenden is gesproken. Het gaat om een veilige techniek die al bijna 20 jaar toegepast wordt. Het is onderdeel van rijksbeleid om veilig deze grond te verwerken.

Voor ons waren de antwoorden voldoende. Ze gaven een wat ander beeld dan in de krant werd geschetst en duidelijkheid over gebruik en toepassing op deze plek.