Zorg voor elkaar en voor de toekomst

Het kan iedereen overkomen dat je het niet meer alleen kan redden. Omdat je gezondheid in de weg staat of omdat er financiële problemen zijn. Als PvdA willen we mogelijke problemen een stapje voor zijn. Maar als je het niet meer redt, moet er iemand voor je klaar staan: iemand in je omgeving of een deskundige namens de gemeente. Soms zijn allebei nodig.

De zorg die je dan krijgt, moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Met de beste oplossing die het probleem wegneemt of de negatieve gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt. We denken in creatieve oplossingen die passen bij de situatie. De gemeente moet samenwerken met deskundigen, vrijwilligers en mantelzorgers. Samen vormen zij het netwerk van diegene die ondersteuning nodig heeft.

Zorgen voor elkaar betekent ook veiligheid voor iedereen. Onveiligheid aanpakken is meer dan stoere woorden over aanpakken en handhaving. Er moet stevig worden opgetreden tegen mensen met kwade bedoelingen. De gemeente moet goed samenwerken met inwoners om te zorgen dat kleine criminaliteit en overlast niet leiden tot grotere maatschappelijke problemen. Het tegengaan van asociaal gedrag kan alleen als inwoners, gemeente en instanties samen optrekken en een duidelijke streep trekken wat mag en kan en wat niet.

Samen zorgen we voor de toekomst. We moeten sneller overstappen op schonere energiebronnen. De klimaatverandering baart ons zorgen. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. Ook de gemeente moet daaraan een bijdrage leveren. Dat geldt ook voor het nog milieuvriendelijker omgaan met ons afval.

1.1 Zorg

De zorg is voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk, indien mogelijk op de manier die mensen zelf wensen. Binnen de financiële mogelijkheden moet alles in het werk gesteld worden om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Dat vraagt om zorg en ondersteuning die aansluit op de behoeften van de mensen. Ouderen willen vaak zo lang mogelijk thuis wonen en de PvdA vindt dat, wanneer ze dat niet willen, er alternatieve woonvormen voor senioren en mensen met een beperking mogelijk moeten zijn

 • De gemeente vraagt de WMO-raad en seniorenorganisaties actief mee te denken over een passende visie op het Enschedese zorgbeleid. Hun inbreng wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een duidelijk en betaalbaar beleidsplan voor de uitvoering van de WMO. Draagvlak onder de belangenorganisaties is essentieel voor een succesvolle uitvoering van de WMO.
 • De prestatieafspraken voor de huishoudelijke hulp worden vastgelegd in een programma van eisen. Daarbij moet duidelijk zijn wie wat doet. Wat mogen we verwachten van mantelzorgers en wanneer is zorg een taak voor professionals? Wie dient zelf (mee) te betalen en wie houdt recht op financiële ondersteuning?
 • Alleen als er een duidelijk beleidsplan ligt, is marktwerking in de zorg mogelijk. Hierbij sturen we ook op kwaliteit en continuïteit, niet alleen op kosten. We onderzoeken waar subsidie passender is dan aanbesteding, bijvoorbeeld bij Jeugdbescherming en specialistische jeugdzorg.
 • De zorgbehoefte en verzorgen is leidend, niet administratie en controle. De papierwinkel en controlesystemen blijven tot een minimum beperkt.
 • Mantelzorg is niet vanzelfsprekend. Er komt één steunpunt mantelzorgondersteuning en mantelzorgers belanden niet langer in een woud van loketten en formulieren.
 • Zinvolle dagbesteding en welzijnsactiviteiten moeten plaatsvinden dichtbij, in buurt, wijk of dorp. Dit om de mantelzorgers te ontlasten en gevoelens van eenzaamheid te voorkomen of op te heffen.
 • Voor elke buurt moet een actuele kaart worden opgesteld met sociale en buurtactiviteiten.
 • De Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en de dagbesteding voor mensen met een beperking en senioren blijft gegarandeerd.
 • De eigen bijdrage aan WMO-zorg (o.a. huishoudelijke hulp) mag alleen gelden voor mensen met een inkomen boven 130% van het minimumloon.
 • Zorgprofessionals horen een vaste baan en passende beloning te krijgen. Dit moet in de aanbestedingen goed worden vastgelegd. De arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de zorg dienen te worden beschermd.

1.1.1 Wijkteams

Enschede kent een netwerk van wijkcoaches die werken in negen wijkteams. Veel van de bestaande taken liggen bij de wijkteams, het is de vraag of ze de hoeveelheid en diversiteit van de problematiek aan kunnen. Er wordt veel van de wijkteams gevraagd, misschien wel té veel. De PvdA wil op korte termijn analyseren of het takenpakket van de wijkteams voldoende werkbaar is.

 • Coaches en netwerkpartners moeten nog beter in staat worden gesteld om goed en tijdig signalen dat het mis gaat te herkennen. De PvdA wil dat op korte termijn de coaches en netwerkpartners getraind worden in een eenduidige signalering-methodiek op het gebied van huiselijk geweld.
 • Kinderen die hulp nodig hebben op het gebied van jeugd-GGZ, kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdigen met een complexe hulpvraag moeten snel doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulpverlening. Daarom moet er in de wijkteams voldoende expertise zijn op dit gebied.

1.2 Jeugdzorg

De PvdA staat voor versterking van de eigen mogelijkheden van opvoeders en kinderen, en eventueel een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Om de weerbaarheid van kinderen en gezinnen te versterken is een integrale aanpak noodzakelijk. De aanpak is gericht op het voorkomen van huiselijk geweld, alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, en problemen bij een vechtscheiding. De juiste hulp komt snel op gang als er geen sprake is van wachtlijsten.

 • Er moet een gespecialiseerd team voor jeugdzorg komen dat de wijkteams overstijgt. Deze specialisten kijken waar en hoe de jeugdhulp het beste kan plaatsvinden.
 • Er is een strakke regie om problemen zo snel mogelijk de baas te zijn. Voor een kind of gezin is er één plan waarbij één regisseur er zorg voor draagt dat het plan goed wordt uitgevoerd.
 • Het is van belang niet te snel naar professionele hulp, ingrijpen en ‘zorgen voor’ te springen. De essentie is om de regie niet over te nemen maar ondersteuning te bieden in de dagelijkse leefsituatie en zelfredzaamheid te stimuleren binnen het aanwezige netwerk.
 • Er wordt ingezet op integraal jeugdbeleid van -9 maanden tot 23 jaar. Dit is dus inclusief de prenatale zorg.
 • Kinderen moeten veilig en stabiel in hun eigen omgeving kunnen opgroeien. In het geval van huiselijk geweld wordt de dader uit huis geplaatst.
 • Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, moet er zorgvuldig maar ook adequaat wordt ingegrepen. Er zijn goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
 • Er zijn te veel organisaties actief op het gebied van jeugdhulpverlening. De gemeente maakt een keuze voor een aantal jeugdhulpverleningsorganisaties waarbij de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd moeten zijn. De keuzevrijheid voor hulpverleningsorganisaties moet daarom worden beperkt. Daarvoor moeten op korte termijn de kaders voor inkoop worden geëvalueerd en bijgesteld.
 • Vroegtijdige signalering vraagt om ketenaanpak en betrokkenheid van alle partijen rondom het kind en gezin. Onderwijs en Sportaal nemen hierin ook verantwoordelijkheid.
 • Het jongerenwerk en de wijkteams hebben een belangrijke functie in het opsporen van risicojongeren en jeugdzorg biedt een adequate aanpak.

1.3 Armoede en schuldhulp

Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien hebben een grote kans op een achterstand op allerlei vlakken, vaak voor de rest van hun leven. Financiële problemen staan vaak niet op zichzelf, maar komen vaak samen met andere problemen zoals een slechte gezondheid. De PvdA vindt dat een stevig armoedebeleid nodig is.

 • Geld bestemd voor armoedebestrijding gaan we oormerken en moet ook echt gebruikt wordt voor dit doel. De PvdA vindt het onacceptabel dat geld voor armoedebestrijding ingezet wordt op andere beleidsterreinen. #D66 #VVD #Burgerbelangen #CDA #CU
 • De ondersteuningsregelingen voor minima moeten toegankelijk worden voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon.
 • Er heerst vaak een taboe op armoede en schulden. We willen dit bespreekbaar gaan maken door inzet van organisaties zoals het welzijnswerk, Power, stichting Leergeld en Stadsbank Oost Nederland.
 • We willen de vicieuze cirkel doorbreken bij mensen in schulden. Doordat mensen in de schulden zitten, moeten ze vaak weer nieuwe schulden maken. Dat leidt tot nog meer boetes, rente en niet kunnen aflossen. Niet alle incassobureaus denken constructief mee en vergroten de problemen. Terugbetalingsregelingen en helpen bij kwijtschelden kunnen rust en overzicht terugbrengen. Daardoor heeft ook andere hulp een hogere slagingskans.
 • De PvdA wil een volwaardig Kindpakket, zodat kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen: op school maar ook in bijvoorbeeld muziek of sport.
 • Er komt een lichtere variant van bewindvoering als iemand niet goed in staat is zelf zijn financiële zaken te regelen. Dit moet worden geïnitieerd door de gemeente, die daar een grotere rol in moet nemen.

1.4 Veiligheid

 • We nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus en we kijken goed naar de objectieve cijfers. De veiligheidsaanpak wordt afgestemd op het karakter van de stad, de stadsdelen, wijken en dorpen.
 • De PvdA wil de gevoelens van onveiligheid en overlast verminderen. We zetten in op de combinatie van preventie en stevige handhaving. We vinden dat samenwerking van politie, hulpverlening en welzijnswerk hierbij nodig is. We schuwen onorthodoxe oplossingen niet, zoals tijdelijk cameratoezicht.
 • We willen de overlast van dak- en thuislozen, verslaafden, veelplegers en drugsdealers voorkomen door langdurig de juiste hulpverlening en voldoende zorg te bieden. Alle hulpverleningsinstanties moeten samenwerken met de gemeente om deze groepen weer perspectief in het leven te geven.
 • Overlastgevende jongerengroepen in Enschede moeten intensief worden aangepakt, zo nodig met specifieke kennis over loverboy- en dealerproblematiek. De PvdA wil het jongerenwerk hierin nadrukkelijker inzetten. Dat vraagt nauwe samenwerking tussen de verschillende instanties.
 • Door legalisering van wietteelt neemt de criminaliteit, overlast en onveiligheid rond de productie en aanvoer, vooral in de woonwijken, af. We zijn daarom voor legalisering van wietteelt, liefst in regionaal verband, en pleiten voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops.
 • Organisaties zoals de GGD en Tactus geven op alle scholen voorlichting over alcohol en drugs.
 • De PvdA is helder over harddrugs. Wij pleiten voor een harde aanpak van harddrugs en van de infrastructuur die productie en verspreiding op de markt mogelijk maakt.

1.5 Milieu en duurzaamheid

In de afgelopen jaren is te weinig gedaan aan milieu en duurzaamheid, ook Enschede moet bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. We moeten versnellen, vergroenen en verantwoordelijkheid nemen. Wij zien kansen voor zon- en windenergie, voor aardgasloze wijken, voor een stad zonder afval, voor het verlagen van het gebruik van gas en energie door alle huishoudens en voor andere vormen van schone energieopwekking. Dit vraagt om grote stappen, met lef, durf en visie op een schone toekomst voor Enschede.

 • In 2030 moet Enschede de uitstoot van broeikasgassen hebben verminderd met 55%, in 2050 is Enschede klimaatneutraal. We dagen inwoners uit om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen en om mee te helpen schone energie op te wekken.
 • We bieden ruimte aan creatieve oplossingen van inwoners van Enschede. Daarom moet de gemeente regelarm en flexibel optreden. Meedenken, versnellen en ondersteunen in plaats van inperken, vertragen en ontmoedigen. We willen inwoners stimuleren om zelf actie te ondernemen met de wijkbudgetten.
 • Enschede onderschrijft de Klimaatwet en het Klimaatakkoord van Parijs. We stimuleren innovatie en investeringen door een helder, voorspelbaar duurzaamheidsbeleid. Hierdoor weten inwoners en bedrijven wat ze aan de gemeente hebben.
 • We willen de ruimte op daken van boerderijen, woningen, bedrijven en gemeentelijke panden gebruiken voor zonnepanelen. Daarnaast gebruiken we de ruimte langs de snelwegen voor het plaatsen van kleine zonnevelden.
 • Er moet ruimte komen voor de ontwikkeling van windenergie en waar mogelijk dragen windmolens bij aan het behalen van onze ambities.
 • De PvdA wil dat al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal wordt. In de coalitieperiode 2018-2022 wordt voor elk gebouw een plan gemaakt om dit te behalen. Voor 2022 is minstens de helft van het vastgoed klimaatneutraal gemaakt en in 2026 voldoet al het vastgoed aan de gestelde doelstelling.
 • De PvdA vindt dat Enschede optimaal gebruik moet maken van alternatieve schone energiebronnen. Naast wind- en zonne-energie kijken we naar de mogelijkheden van geothermie, energie uit biomassa, slimme seizoensopslag van warmte en stimuleren wij energiecoöperaties waarin bewoners zelf initiatieven nemen.
 • Wij starten een duurzaamheidsfonds. Rendabele duurzaamheidsinvesteringen kunnen rekenen op versnelling bij de realisatie, door middel van een duurzaamheidsfonds. Onrendabele duurzaamheidsinvesteringen worden door dit fonds ondersteund, zodat zij toch gedaan kunnen worden.
 • Alle sociale huurwoningen zijn binnen tien jaar goed geïsoleerd met minimaal energielabel B. Het verduurzamen van sociale huurwoningen is niet alleen goed voor het milieu, maar het betekent voor bewoners ook wooncomfort en besparing op de energielasten.
 • De PvdA wil meer voorlichting en bewustwording rond milieukwesties.
 • We zetten in Enschede in op het ontstenen van de stad. Niet alleen van gemeentelijke grond, ook inwoners worden uitgedaagd van hun tuin en buurt een groenere ruimte te maken.
 • Enschede heeft een start gemaakt met binnenstadsdistributie, waarbij milieuvriendelijke kleine vrachtwagens de winkels van goederen voorzien. Binnen 4 jaar zijn alleen nog vrachtwagens en bestelbussen welkom die geen uitstoot hebben. We beginnen zo snel mogelijk met het weren van diesel in de binnenstad.
 • De opslag van diverse hulpbronnen in de ondergrond moet tot een minimum worden beperkt. De veiligheidsrisico’s moeten helder zijn en er mogen geen grote gevaren voor mensen of natuur ontstaan.
 • De PvdA wil dat de gemeente Enschede zijn doelen voor het opwekken van duurzame energie bijstelt van minimaal 12% in 2030 naar 14% in 2025. Europese richtlijnen stellen dat het landelijk gemiddelde 14% in 2020 zou moeten zijn.

1.5.1 Afval

De ontevredenheid over het systeem Diftar is groot. Toch ontkomen we er niet aan omgekeerd inzamelen en betalen voor de hoeveelheid afval. Hoe minder afval we produceren, hoe beter.

 • Omgekeerd inzamelen vinden we een goed idee dat we moeten doorzetten.
 • Twente Milieu moet beter inspelen op de behoeften. Bijvoorbeeld door groen afval scheiden mogelijk te maken op de campus en voor hoogbouw en door mogelijkheden van gratis stort of periodiek afhalen van groot grof afval mogelijk te maken. Concreet: PvdA wil gratis stort van 100 kg per jaar, bereikbaarheid Twente milieu 24/7 en de inzet van een dagelijkse opruimploeg op signalen van (inwoners van) de wijk.
 • We willen leren van voorbeelden uit de regio en in het buitenland om te komen tot een stad met zo min mogelijk afval.
 • De illegale stort van afval in de stadsdelen bestrijden we door hard op te treden. We informeren inwoners actief over het afvalbeleid in de stad. Daar waar nodig houden we bijeenkomsten in samenwerking met welzijnswerk en de wijkraden, om inwoners te betrekken bij het voorkomen en oplossen van overlast.
 • Enschede is en blijft aandeelhouder van Twence. Die rol moeten we samen met andere aandeelhouders actiever invullen zodat we kansen op het gebied van duurzaamheid beter benutten.

Snel naar -> Leven met elkaar