Leven met elkaar

Enschede is voor zo’n 158-duizend inwoners hun thuis. De stad moet dan ook echt als thuis voelen. Samen zorgen we ervoor dat we prettig met elkaar kunnen samenleven, ondanks de verschillen tussen mensen in bijvoorbeeld geslacht, afkomst, religie, levensbeschouwing of seksuele voorkeur. We accepteren en respecteren de onderlinge verschillen en keuzes in het leven en houden rekening met elkaar. Zo vullen we elkaar aan.

Je thuis voelen vraagt om een huis en een buurt waar het plezierig wonen is. Daarvoor is een goed aanbod van koopwoningen en huurhuizen nodig voor zowel mensen met een ruim inkomen als mensen die minder te besteden hebben. Waar mogelijk stimuleren we de bouw van energiezuinige huizen en zetten we in op verduurzaming bij verbouwing en herontwikkeling. Dat is goed voor het milieu en betekent ook lagere woonlasten.

De buurten en wijken in Enschede moeten schoon, veilig en leefbaar zijn. Dat betekent dat we actief inzetten op het opknappen van verouderde wijken en buurten, zorg dragen voor een nette en groene openbare ruimte en verrommeling voorkomen. Door bewoners meer zeggenschap te geven over wat er in hun buurt gebeurt, nemen ze meer verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen. Wijkbudgetten en wijkagenda’s helpen daarbij.

Om de sociale samenhang in de buurten, wijken en dorpen te stimuleren moeten er goede mogelijkheden zijn voor ontmoeting: betaalbaar en dichtbij. Goede basisvoorzieningen zoals een bibliotheek, een ontmoetingsplaats in de wijk zijn daarbij van belang. Het welzijnswerk werkt op wijk- en stadsdeelniveau dicht bij de inwoners van de stad, om te zorgen dat ook kwetsbare inwoners en groepen meedoen in onze samenleving.

2.1 Wonen

Woonbehoeften veranderen. Daarom moet ook het woningaanbod meer divers worden. Inclusiviteit is daarbij voor ons een uitgangspunt: veelzijdige buurten, waarin verschillende bewoners samen met elkaar wonen, maken Enschede leuker. Het huidige woningmarktbeleid van Enschede leidt tot krapte voor een diverse, maar groeiende groep mensen met een laag inkomen. Het is belangrijk om het woningaanbod op dit punt tegen het licht te houden. Bewoners moeten meer inspraak hebben als we nadenken en besluiten nemen over de inrichting van hun woongebied.

 • De PvdA wil meer gemengde wijken met ruimte voor diversiteit. Wijken waarin plek is voor jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders en waar ook plaats is voor het combineren van wonen en werken. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze gemeente. In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars moeten gemengde wijken het uitgangspunt zijn.
 • Bij de groei van Enschede houden we de ontwikkeling van het woningaanbod tegen het licht. Niet alleen qua prijscategorie, maar ook qua woontype. Daarbij is aandacht nodig voor voldoende kwalitatief goede, betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor mensen die hun eerste huis huren of kopen en inwoners met een laag inkomen, kwetsbare groepen, starters en studenten.
 • Er moet een evaluatie plaatsvinden of het huidige systeem voor woningtoewijzing via loting nog passend is.
 • Het huidige woningmarktbeleid van de gemeente Enschede gaat uit van een positieve inkomensontwikkeling tot de jaren 2040. Wij bekijken dit kritisch. We willen in overleg met de corporaties het huidige aantal van sociale huurwoningen in de lagere prijsklasse laten toenemen.
 • Veranderende woonwensen vragen om creativiteit en innovatie. Bijvoorbeeld het bevorderen van experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen.
 • We gaan meer aandacht geven aan de herbestemming van bestaande woongebouwen en kantoren. Dat vraagt goede samenwerking en afstemming met woningbouwcorporaties en marktpartijen.
 • Als bewoners dat willen, moeten ze zo veel mogelijk directe invloed op hun woonomgeving kunnen hebben. Medezeggenschap op wijkniveau gaat daarom ook over de invloed die bewoners in de buurt hebben op het beleid van de woningcorporatie.
 • Als bewoners met elkaar hun woningen willen opknappen, dan moeten de woningcorporaties daarvoor het budget kunnen overdragen in plaats van ze alleen inspraak te bieden.
 • We pleiten voor een degelijk beleid rond onzelfstandige bewoning, waaronder het tegengaan van huisjesmelkers, stevige controle op veilige woningen voor iedereen en vooral voor tijdelijke bewoners als seizoenarbeiders en studenten. Goede samenwerking met de woningcorporaties is hierin van belang.
 • De gemeente geeft alleen maar een vergunning voor het splitsen van woningen in zelfstandige appartementen wanneer dat past in een buurt en wanneer elk appartement beschikt over een eigen bergruimte voor afvalcontainers, fietsen etc. zodat deze niet gestald hoeven te worden op openbaar terrein.

2.2 Leefbaarheid

Iedereen wil prettig in zijn of haar wijk wonen. Het is daarom belangrijk dat voorzieningen behouden blijven en dat burgers alle ruimte krijgen om mee te doen en mee te beslissen. De wensen van de inwoners staan daarbij voorop.

 • Buurtbewoners, wijkraden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk ondersteunen wij zo goed als kan. Betrokken inwoners lopen nu nog te vaak vast in bureaucratische rompslomp, waardoor mensen teleurgesteld raken en in het uiterste geval afhaken.
 • Professionals ondersteunen, activeren, enthousiasmeren en faciliteren de bewoners en vrijwilligers om activiteiten op buurt- en wijkniveau zoveel mogelijk zelf te organiseren en uit te voeren. Vanuit het principe zoveel mogelijk “door en voor” bewoners.
 • Ontmoetingsplaatsen, waaronder wijk- en buurthuizen, spelen een belangrijke rol in wijken, buurten en dorpen. Helaas zijn veel van deze voorzieningen gesloten of hebben ze een andere functie gekregen. We willen maatwerk per wijk, bijvoorbeeld als er te weinig voorzieningen voor jongeren zijn.
 • Slimme en creatieve samenwerking is nodig om deze voorzieningen betaalbaar te houden. We zijn daarbij voorstanders van het ontwikkelen van clusters waarin voorzieningen voor onderwijs, sport, welzijn en zorg samen komen. Wijkbewoners krijgen een belangrijke rol in de regie.
 • In de afgelopen jaren is met succes geïnvesteerd in de leefbaarheid en leefomgeving in bijvoorbeeld Het Bijvank, Velve-Lindenhof en Boswinkel. In deze wijken worden de inspanningen gecontinueerd. Op dit ogenblik zijn er geen plannen vanuit de gemeente om aandacht te geven aan andere buurten. Er komt een meerjarenplan waarin we voor de komende jaren vastleggen waar en hoe we wijk- en buurtrenovaties gaan uitvoeren en verloedering van wijken tegengaan. Samen met partners uit de stad (buurtbewoners, architecten, woningcorporaties, investeerders, aannemers) kijken we naar zinvolle invulling van leegstaande panden/braakliggende terreinen. Deze panden en terreinen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en verbeteren van de onderlinge contacten in de wijk.
 • Steeds meer winkels en kantoorgebouwen staan langdurig leeg. De gemeente ontwikkelt een beleid waarin deze panden een in de omgeving passende bestemming krijgen of, wanneer dit niet mogelijk is, gesloopt worden. Verloedering van winkelcentra en winkelstraten moeten we voorkomen. Ook moeten we voorkomen dat de langdurig leegstaande panden in handen komen van huisjesmelkers of dubieuze ondernemers.
 • We zijn kritisch op ontwikkelingen buiten de bestaande bebouwde kom, want we willen het groen aan de stadsranden zo weinig mogelijk aantasten. Nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld de Usseler Es mogen alleen plaatsvinden als daar binnen bestaande plannen geen mogelijkheden toe zijn. Daarbij kijken we niet alleen naar Enschede, maar naar de hele regio.
 • De wijkbudgetten moeten worden verdubbeld. Ze worden bekender gemaakt onder alle wijkbewoners en we zoeken samen met hen naar verbetering van het instrument om deze aan te laten sluiten bij wensen.
 • De PvdA wil dat wijkagenten makkelijk benaderbaar zijn en voldoende tijd hebben voor de wijkbewoners. We maken ons erg zorgen over de werkdruk bij de politie, waardoor agenten onvoldoende tijd hebben voor wijkagentschap. Hierover gaan wij met de politie in overleg. De wijkbewoners moeten kunnen meedenken over de inzet van politie-uren.

2.3 Welzijn

Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, niemand hoeft langs de zijlijn te blijven staan. Als meedoen niet lukt – even of voor langere duur – moet er altijd iemand zijn die met je mee kan denken en je kan ondersteunen daar waar het nodig is. Deze persoon moet volledig onafhankelijk zijn van de gemeente.

 • Welzijnswerk is beschikbaar voor alle inwoners van Enschede, maar heeft als belangrijkste functie het ondersteunen van kwetsbare inwoners en groepen in de stadsdelen.
 • Welzijn is ervoor om zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en een sociale samenhang te realiseren in een stad. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen.
 • Per stadsdeel werkt er één welzijnsorganisatie, met een sterk ingebedde structuur en met historisch besef waardoor er een duurzame verbinding is met de inwoners en de andere organisaties die in de stadsdelen werkzaam zijn.
 • We bestrijden schooluitval en het beperken van de overlast van hangjongeren door inzet van het jongerenwerk. Hierdoor voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.
 • Vroegtijdige signalering maakt dat jongeren met problemen geen probleemjongeren worden. Het professioneel jongerenwerk maakt in alle stadsdelen gebruik van eenduidige methodieken die passen bij het karakter van de wijk.
 • Er worden slimme verbindingen gelegd tussen bewoners en welzijnsorganisaties met als doel de leefbaarheid te vergroten. Hierdoor kunnen we de regie op het welzijnswerk versterken, zodat bestaande welzijnsvoorzieningen niet concurrerend werken maar elkaar versterken.
 • Wijkwelzijn heeft een signalerende, analyserende rol op het gebied van trends en ontwikkelingen uit de wijken en brengt daarover advies uit aan de gemeente.
 • We bouwen voort op het Integratie-offensief dat we in de vorige raadsperiode zijn gestart. Asielzoekers en statushouders kunnen zich blijven melden bij één loket en de integratie wordt bevorderd door intensieve contacten te leggen en te onderhouden met alle organisaties die betrokken zijn bij de inburgering.

2.4 Iedereen doet mee

In Enschede mag je zijn wie je bent. Onze inwoners hebben veel kwaliteiten en talenten en voegen meerwaarde toe aan de stad. De diversiteit die zij meebrengen leidt tot nieuwe mogelijkheden en geeft de stad kleur. School, sport en werk zijn nog niet altijd veilige omgevingen waar iedereen zichzelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet en discriminatie hard wordt aangepakt. Verschillen op het gebied van leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, geslacht, afkomst en handicap mogen geen rol spelen.

 • De gemeente moet een stimulerende en faciliterende rol spelen in het overbruggen van vooroordelen tussen groepen inwoners. We geven het goede voorbeeld met initiatieven als anoniem solliciteren en we streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van werknemers bij de gemeente zelf.
 • Het College van Burgemeester en Wethouders moet een betere afspiegeling van de samenleving zijn, waarbij diversiteit een belangrijk uitgangspunt is. Hieronder valt een wethouder met de portefeuille LHBTI.
 • We stimuleren diversiteit op de werkvloer en zetten goede voorbeelden van bedrijven in de spotlights. Enschede moet zo snel mogelijk voldoen aan het VN-Verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking door het maken van een implementatieplan.
 • We zien dat niet alle jongeren seksuele en relationele vorming en voorlichting krijgen en dat bijvoorbeeld sexting vaker ongewenste gevolgen krijgt. Daarom willen we extra inzetten op seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen én op het voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld.
 • We willen seksuele diversiteit bespreekbaar maken breed in de samenleving, ook daar waar seksuele diversiteit soms als een probleem wordt gezien. Er is in het bijzonder aandacht voor (zorg-)vragen van LHBTI’ers uit een multiculturele achtergrond en voor acceptatie in multiculturele en orthodox-religieuze kringen.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) kunnen rekenen op ondersteuning voor een goede start op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs, taal, zorg en vrije tijd. Drempels die er zijn om maatschappelijk deel te nemen op school, op de werkvloer en in de stad, moeten we vanaf het allereerste moment oplossen.
 • De PvdA wil dat Enschede initiatief neemt om bed, bad en brood te kunnen blijven aanbieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • Enschede moet het volledige bedrag vanuit de Rijksoverheid gebruiken voor de bestrijding van discriminatie. Artikel 1 biedt daarbij belangrijke ondersteuning vanuit de provincie. Meerdere keren per jaar wordt via diverse kanalen actief campagne gevoerd om discriminatie te melden.

Snel naar -> Kansen om je te ontwikkelen