Inleiding

Enschede maken we met elkaar. We vieren samen als het goed gaat, en staan voor elkaar klaar op momenten dat dit nodig is. We werken samen aan een mooie toekomst, leggen de nadruk op wat ons verbindt en overbruggen verschillen constructief en met respect. Daarom de titel voor dit verkiezingsprogramma 2018-2022: ‘Voor en met elkaar’.

In dit verkiezingsprogramma schetsen we welke kant het op moet met Enschede in de komende vier jaar. We bouwen gestaag verder op de successen die we reeds geboekt hebben en proberen het beter te doen op plekken waar dat kan en nodig is. Vier principes staan daarin centraal:

  • Goed voor elkaar en voor de toekomst zorgen;
  • Een samenleving vormen waarin we op een prettige manier met elkaar samenleven en iedereen mee kan doen;
  • Stimuleren dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen;
  • Goed werk als sleutel tot een zeker bestaan, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving.

Deze principes hebben we vertaald in standpunten op de vele beleidsterreinen. De opsomming is niet alomvattend, maar geeft een inkijkje in de koers die we de komende jaren willen varen: een koers gericht op vooruitgang voor iedereen.

Dankwoord

In de afgelopen periode hebben veel mensen aan dit verkiezingsprogramma gewerkt. We zijn een dankwoord verschuldigd aan allen die hebben meegedacht en meegewerkt aan het maken van een mooi verkiezingsprogramma voor de Partij van de Arbeid Enschede. Tevens willen we alle organisaties bedanken die in de afgelopen periode middels brieven, mails en brochures suggesties hebben gedaan voor concrete punten in ons verkiezingsprogramma.

Snel naar -> Zorg voor elkaar en voor de toekomst