Goed bestuur

De PvdA vindt dat de overheid er is voor jou. De gemeente moet goed naar alle inwoners van de stad luisteren. Om te horen, zien en voelen wat er nodig is om de stad een stukje beter, leuker en veiliger te maken. Dat is meer dan een inspraakavond organiseren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Dat betekent inwoners echt zeggenschap en betrokkenheid geven over de onderwerpen die er voor hen toe doen.

De PvdA vindt dat in alles wat de gemeente doet niet het budget leidend is, maar wat we willen bereiken. De gemeente is geen bedrijf gericht op (meer) winst of geld overhouden. We voeren natuurlijk wel een financieel solide beleid. We benutten kansen die een bijdrage aan de samenleving bieden én de financiën in de toekomst verbeteren door minder uitgaven of meer inkomsten. Een investeringsagenda voor de toekomst betaalt zichzelf terug.

De gemeente koopt veel van haar diensten in bij bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de zorg. Daarbij is goede kwaliteit het uitgangspunt. We willen dat de gemeente strikt bewaakt dat de uitvoering past bij de doelen die we voor ogen hebben en dat er geen negatieve bijeffecten ontstaan.

We vinden het belangrijk dat Enschede als grootste gemeente in de regio nauw samenwerkt met de andere gemeentes. Dat is nodig om te zorgen dat we elkaar helpen en versterken en niet beconcurreren. Een nog betere afstemming op bijvoorbeeld het gebied van economie, verkeer en toerisme maken dat elke euro die we investeren nog beter terecht komt.

5.1 Gemeentelijke organisatie

We willen dat de gemeente veel meer gaat experimenteren met inspraak. In andere steden zijn allerlei nieuwe vormen van inspraak ontwikkeld. We willen kijken wat er past bij Enschede. We vinden het noodzakelijk om burgers veel meer dan nu te betrekken bij de besluitvorming.

 • De gemeente heeft een belangrijke voorbeeld- en voortrekkersrol. We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om vaste contracten voor de eigen werknemers, door het inkopen van innovatieve producten en diensten van lokale ondernemers, door het bieden van ruimte om te experimenteren, en in het verduurzamen van haar bedrijfsvoering en in het tonen van lef en ambitie.
 • De inwoners van de stad hebben veel kennis in huis. Ze weten wat er leeft, hebben deskundigheid door bijvoorbeeld hun studie of werk en hebben ideeën over hoe het beter kan. Die ideeën moeten een betere plek krijgen en we experimenteren daarvoor met nieuwe vormen van inwonerbetrokkenheid en co-creatie.
 • De gemeente Enschede koopt veel in bij marktpartijen via aanbestedingen. Het is belangrijk dat de gemeente daarbij de regie houdt. De gemeente bepaalt het ‘wat’ (de behoefte); de marktpartij het ‘hoe’ (uitvoering, als deskundigen).
 • Ongeacht wie de uitvoering doet, de gemeente of een externe partij: er moet altijd ruimte zijn voor inspraak, flexibiliteit en maatwerk.
 • In Enschede moet ruimte zijn om te vernieuwen en te innoveren. De PvdA wil dat de gemeente daarin een aanjaagfunctie neemt. De gemeente stimuleert de inzet van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en biedt ruimte voor experimenten en zogeheten living labs.
 • Er moet een betere afstemming komen op beleidsniveau tussen de gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer. Dat betekent soms ook moeilijke keuzes in het belang van alle inwoners van Twente.
 • De nieuwe bestuurlijke structuur van Twente die we sinds een aantal jaren kennen is minder krachtig dan voorheen. Samen met de andere gemeenten gaan we nadenken over hoe we een krachtiger mandaat verlenen aan de Twenteraad. Zo nodig betekent dat een wijziging van de structuur.

5.2 Financiën

De gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken, want er zijn voldoende plekken waar de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de inwoners. Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld voor vrij maken, wat soms betekent dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje komen te staan.

 • Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar het probleem en de urgentie. Niet het budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we er mee kunnen leveren.
 • Het geld dat Enschede van het Rijk krijgt is niet altijd voldoende om te doen wat nodig is. Zorgen dat we de taken kunnen uitvoeren binnen het beschikbare geld is een mooi streven, maar is geen doel op zich. Ook zullen we geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat mensen niet de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben.
 • De gemeente is geen bedrijf gericht op winstmaximalisatie of geld overhouden. De uitvoering van beleid op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze mag geld kosten bovenop de goedkoopste maar minder wenselijke oplossing.
 • Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een stukje harder lopen dan hun concurrenten. Zo kopen we liever groene stroom in dan grijze stroom, ook als dat duurder is.
 • De gemeentelijke belastingen mogen wat de PvdA betreft ook in de komende raadsperiode niet stijgen met meer dan een jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Ook houden we de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand om mensen met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden. Hierbij houden we de grens aan van 130% van het minimumloon.
 • Met de Agenda van Twente investeren we als Twentse gemeenten in het versterken van onze economische positie en het vergroten van het aantal banen. Als PvdA vinden we het belangrijk dat we dit doen en ook dat we dit samen in regionaal verband doen.